Fritz C. Holte

fritzholte.com

En fjerde vei

Anmeldelser

Artikler

5. Debatt med Kleppe om "Bruken av forenklinger i makroøkonomiske drøftinger". Holtes første innlegg i debatten

Med makroøkonomi menes den delen av samfunnsøkonomien som gjelder sammenhengene mellom prisnivå, bruttonasjonalprodukt og andre størrelser som beskriver økonomiske hovedtrekk.

Kleppes anmeldelse tyder på at han mener at når en skal drøfte makroøkonomiske spørsmål kan en velge mellom to måter å gjøre dette på.

Den ene måten, som han mener at jeg anvender, er å bruke det han kaller teoretiske modeller. Jeg er ikke sikker på hva Kleppe mener mede teoretiske modeller. Med det ser i hvert fall ut til at han mener dette: Når en bruker teoretiske modeller i makroøkonomiske drøftinger, må en forenkle så mye at en mister det Kleppe kaller "den nødvendige kontakten med virkeligheten". Jeg har også merket meg at han to ganger kaller meg "en teoretiker" og at dette i denne sammenheng ikke en positiv karakteristikk. Hvis jeg har oppfattet Kleppe riktig, mener han nemlig følgende: En teoretiker har er en som har så lite kontakt med virkeligheten at han ikke kan komme med forslag som er av praktisk interesse.

Den andre måten i drøftinger av makroøkonomiske spørsmål er å forenkle så lite ar en beholder den nødvendige kontakten med virkeligheten Antakelig mener Kleppe at det er denne måten som brukes i det han kaller "praktisk politikk" og som også brukes av han selv når han drøfter økonomiske problemer. .

Kanskje er det jeg har sagt om Kleppes meninger feil.. Men uansett om jeg har forstått han riktig eller ikke, skal jeg ved å kommentere "de to måtene" peke et viktig forhold.

Den virkeligheten en beskjeftiger seg med i makroøkonomi er uhyre komplisert. La oss likevel et øyeblikk forestille oss at det er mulig å gi en korrekt beskrivelse av dem. For å gjøre det må en beskjeftige seg med mange milliarder størrelser og mange milliarder sammenhenger.

Det viktige forholdet som jeg skal peke på, er dette:: I en hver makroøkonomisk drøfting kan en bare beskjeftige seg med en svært liten andel av "de størrelsene og sammenhengene som fins i en korrekt beskrivelse av det en drøfter". Hva enten en bruker teoretiske modeller eller ikke, må en i makroøkonomiske drøftinger forenkle meget kraftig. I så henseende er det ingen foroskjell på det jeg gjør, og det Kleppe gjør. Ut fra dette kan jeg ikke innse at Kleppe har grunnlag for å hevde følgende: I mine drøftinger av forholdene i det nåværende økonomiske systemet har jeg ikke eden nødvendige kontakten med virkeligheten. I hans drøftinger av dette systemet har han den nødvendige kontakten med virkeligheten.

www.fritzholte.com |   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.