Fritz C. Holte

fritzholte.com

En fjerde vei

Anmeldelser

Artikler

6. Debatt med Kleppe om "Hva vil skje med levestandarden hvis Norge går over til et av mine alternative systemer?". Holtes første innlegg i debatten.

Kleppe skriver: "Vårt nåværende økonomiske system - - - er både mer effektivt og mer innovativt enn andre systemer. Det bidrar til at vi har høy levestandard. Å se bort fra dette ville være å kaste barnet ut med badevannet".

Dette er mine kommentarer:

Vi må skille mellom to ting.

Den ene er at i dag er levestandarden høy i Norge. Det skyldes utviklingen fram til i dag, det vil si en utvikling som nå er historie.

Den andre er at det som vil skje med levestandarden i årene framover blant annet avhenger av hvilket økonomisk system Norge kommer til å ha og hvilken politikk som kommer til å føres i disse årene. Hvis norske myndigheter etter at Norge har gått over til et av mine alternative systemer ønsker at levestandarden skal øke, kan de føre en politikk som fører til det. Men de kan også, hvis de har støtte i befolkningen for å gjøre det, føre en politikk som gjør at på lang sikt blir levestandarden i Norge noe lavere enn nå. En begrunnelse for å føre en slik politikk kan være at den gir Norge økte muligheter for å hjelpe fattige land og bekjempe globale forurensninger.

Kleppe skriver imidlertid som alt nevnt dette: "Vårt nåværende system - - - bidrar til at vi har høy levestandard. Å se bort fra dette ville være å kaste barnet ut med badevannet."

Dette tolker jeg slik: Kleppe mener at hvis vi ikke beholder det nåværende systemet (for eksempel fordi vi går over til et av mine alternative systemer) må levestandarden bli lavere. Det barnet jeg tror at han mener vi kaster ut med badevannet hvis vi går over til et annet system, er den høye levestandarden vi har nå.

Denne tolkningen styrkes av at Kleppe i omtalen av den nordiske modellen skriver: " Den gir oss et økonomisk grunnlag som ville bli praktisk talt borte om en fulgte Holtes forslag." (Min kursivering)

Jeg spør Kleppe: Har jeg tolket deg rett?

Hvis du svare ja på det spørsmålet, vil jeg be deg gjøre rede for hvorfor du mener at en overgang til et av mine alternative systemer må fører til lavere levestandard.

Hvis jeg har tolket Kleppe feil, vil jeg be han på ny gjøre rede for hva han mener, og å gjøre dette på en så tydelig måte at det ikke er mulig å misforstå han. Blant annet vil jeg be han være tydelig når det gjelder det bildet han bruker. Hvilket badevann tenker han på? Hvilket barn mener han at det fare for skal bli kastet ut med badevannet?

www.fritzholte.com |   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.