Fritz C. Holte

fritzholte.com

En fjerde vei

Anmeldelser

Artikler

8. Debatt mellom Holte og Kleppe om "Holtes begrunnelser for sine påstander". Holtes første innlegg i debatten.

Boka

En fjerde vei består av kapitler og tillegg. Kleppes anmeldelse gjelder utelukkende forhold som er drøftet i kapitlene. I det følgende skal jeg derfor bare beskjeftige meg med det jeg har skrevet der.

Jeg har boka på data, og har derfor kunnet søke meg fram til de stedene jeg har brukt ordene "forutsetter" og "tror".

Bruken av "forutsetter"

Kleppe skriver: "Holte "forutsetter" der det ville være bedre å holde seg til empirisk forskning" .

Jeg bruker ordet "forutsetter" en gang i boka.

Det er på s.70 i drøftingen av en virkning innenfor et av mine alternative systemer, det systemet som kalles ASN. Det sier seg selv at det ikke er mulig å holde seg til empirisk forskning når en drøfter forholdene i et økonomisk system som hittil ikke har vært brukt.

Bruken av "tror"

Kleppe skriver. "Holte "tror" virkningene vil være slik og slik, antakelser som de fleste vil være uenige i".

I kapitlene brukes "tror" fem ganger.

Bruken av "tror" på sidene 27 og 37 er neppe relevante i denne forbindelse. Der gjør jeg ikke rede for hva jeg tror. I stedet refererer jeg hva andre tror. For eksempel refererer jeg på s. 37 hva Sarkozy har sagt om hva han tror vil bli virkningene av hans økonomiske politikk,

På s 32 tror jeg noe i drøftingen av om en bestemt forutsetning vil være rimelig forenkling i mine alternative systemer, og på s.66 peker jeg på dette: På grunnlag av mitt arbeid med systemkritikk de siste årene, er jeg kommet til at det ikke er mulig å finne et system som både gjør det mulig for myndighetene å sørge for en varig reduksjon av De fem problemene, og som jeg tror vil bli betraktet som mindre radikalt enn ASN.

"De fleste" vil neppe synes at de vet så mye om mine alternative systemer at de har et akseptabelt grunnlag for å kunne være enig eller uenig i det jeg skriver på s. 32 og s. 66. Når det gjelder det jeg skriver på disse sidene, har derfor Kleppe antakelig ikke rett når han skriver "Holte "tror" virkningene vil være slik og slik, antakelser som de fleste vil være uenige i " (Min kursivering).

Jeg går ut fra at når Kleppe skriver at jeg tror at "virkningene vil være slik og slik" sikter han blant annet til det jeg skriver på s. 52.

På den siden skiver jeg om de ungdommene som er frustrerte fordi det er vanskelig for dem å få leid en leilighet til en akseptabel leie. Jeg skriver at jeg tror at "likevel er det ikke umulig å få en del av dem "med på laget" for å prøve å få redusert frihandelen."

Jeg er enig at jeg kan kritiseres for at jeg ikke har prøvd å begrunne denne troen. Men Kleppe kan også kritiseres. Han påstår nemlig uten begrunnelse at jeg kommer med antakelser som de fleste vil være uenige i,

Hvis nå både Kleppe og jeg nå går over til å begrunne vår oppfatninger mener jeg at jeg står sterkere enn han. I de siste månedene har meningsmålene både vist at det er et flertall mot norsk medlemskap i EU og at flertallet er større blant ungdommer enn gjennomsnittlig for befolkningen.

Folk kan være negative til EU av ulike grunner. Jeg synes likevel at meningsmålene indikerer at det vil være mulig å få en del ungdommer, ikke minst ungdommer som er som er frustrerte over boligforholdene, "med på laget" for å prøve å få redusert frihandelen.

www.fritzholte.com |   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.