Meny:
Startsiden

   
H 9

Kommentarer til "Adjø solidaritet?"
Jon Erik Dølvik

av
Fritz C. Holte

 KAPITTEL 1: INNLEDNING


 INNLEDNING

Innledende merknader

Adjø solidaritet er skrevet av Jon Erik Dølvik, forskningsleder ved Fafo.1 Boka kalles en forskningsrapport, og inneholder også mye stoff som er resultater av forskning. Men vær oppmerksom på at en del av de spørsmålene Dølvik drøfter, enten er spørsmål vi vet lite om, eller gjelder hvilken politikk som bør føres. Det betyr at noen av hans konklusjoner i større eller mindre grad bygger på gjetninger og/eller politiske oppfatninger.

Adjø solidaritet er et av sluttproduktene i prosjektet "Det 21de århundrets velferdssamfunn". Prosjektet ble finansiert av Landsorganisasjonen i Norge og Det norske Arbeiderparti i forbindelse med LOs hundreårsjubileum i 1999.

Formålet

Dølvik begynner slik:

"Formålet med denne rapporten er å beskrive ytre utfordringer den norske arbeidslivsmodellen står overfor ved terskelen til et nytt århundre og drøfte hvilke konsekvenser disse kan få for forholdet mellom partene i arbeidslivet."

Me den norske arbeidslivsmodellen mener Dølvik "hvordan lønninger og andre arbeidsvilkår er blitt fastsatt i Norge" i de senere årene.

Innholdet

Dølvik avslutter kapittel 1 i "Adjø solidaritet" slik:2

"I resten av rapporten vil jeg i kapittel 2 gjøre et kort tilbakeblikk på den historiske og internasjonale sammenhengen den norske arbeidslivsmodellen er vokst opp fram innenfor, og knytte til forholdet mellom noen generelle refleksjoner til forholdet mellom globale, nasjonale og europeiske perspektiver i norsk samfunnsdebatt. I kapittel 3 refereres noen hovedtrekk og problemstillinger knyttet til konsekvensene av globaliseringen for nasjonale arbeidslivsinstitusjoner i de industrialiserte land, med vekt på utviklingene i kollektivforhandlinger og fagorganisering. I kapittel 4 gjengis enkelte trekk ved utviklingen i arbeidslivspolitikk og sosial dialog på europeisk plan det siste tiåret; dernest diskuteres hvordan euroen vil påvirke grunnlaget for nasjonale forhandlinger og utsiktene til kollektivforhandlinger. I lys av de foregående kapitlene skisseres noen sentrale utfordringer for partene i norsk arbeidsliv i årene framover i kapittel 5."

  MINE KOMMENTARER

Sommeren 1999 skrev jeg en artikkel der jeg kommentere Dølviks rapport. Artikkelen ble distribuert elektronisk og i form av papirkopier, men ble ikke trykt.

Den artikkelen du leser nå, en nesten identisk med 1999-artikkelen. Det er derfor nærliggende å spørre hvilke endringer, om noen, som har funnet sted siden sommeren 1999.

Sommeren 2000 ble Holdenutvalgets utredning lagt fram. Hvis utvalgets forslag kommer til å danne grunnlaget for framtidige inntektsoppgjør, kommer disse på enkelte måter til å være forskjellige fra oppgjørene i 1990-årene. Blant annet kommer også andre arbeidstakerorganisasjoner enn LO til å bli trukket inn i et såkalt trepartsamarbeid. Men arbeidstakerne, arbeidsgiverne og staten kommer fortsatt til å samarbeide om å unngå at lønningene og arbeidsvilkårene endres slik at konkurranseevnen svekkes. Det betyr at det viktigste trekket i den norske arbeidslivsmodellen fra 1990-årene kommer til å bli beholdt.

Etter hva jeg har fått vite har det ikke skjedd noen endringer i forsøkene på å skape et såkalt trepartsamarbeid på europeiske plan.

Så langt jeg kan bedømme vil derfor denne nettside-artikkelen, være av interesse også for dem som er mer opptatte av morgendagens problemer enn av historie. Det betyr lite for de framtidige problemene som drøftes at det noen steder står LO der det nå burde stått "en gruppe arbeidstakerorganisasjoner (blant dem LO) som samarbeider".

  NOTER

1 Fafo er en forskningsstiftelse opprettet av fagbevegelsen

2 Med en kollektivforhandling menes her en forhandling der målet er å få fastsatt lønn og/eller arbeidsvilkår for en gruppe lønnstakere.


Webredaktør: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.