Meny:
Startsiden
   
H 9

Kommentarer til "Adjø solidaritet?"
Jon Erik Dølvik

av
Fritz C. Holte

 KAPITTEL 3: TREPARTSAMARBEID


  DEN NORSKE ARBEIDSLIVSMODELLEN

Her er en forenklet beskrivelse av det Dølvik kaller den norske arbeidslivsmodellen:

Lønnsnivået fastsettes etter forhandlinger mellom en sterk fagorganisasjon, LO, og en sterk arbeidsgiverorganisasjon, NHO.

Det er et samarbeid mellom LO, NHO og staten om å få en økonomisk utvikling Norge er tjent med. Alle tre partene i samarbeidet skal yte noe.

LO's krav om lønnsøkninger skal være moderate også når arbeidsledigheten er lav. Hensikten er at moderate lønnskrav, via moderate lønnsøkninger og som følge av det også moderat prisøkning, skal bidra til god konkurranseevne overfor utlandet.


Staten skal sørge for at den samlete innenlandske etterspørselen er stor nok til å danne grunnlaget for høy innenlandsk sysselsetting. Staten skal videre gjennom valutakurs-politikken og på andre måter bidra til at Norges konkurranseevne overfor utlandet opprettholdes. Dessuten skal staten bidra med velferdstiltak som gjør det lettere for lønnstakerne å la lønnskravene være moderate.

Hittil har NHOs bidrag først og fremst vært å sørge for at arbeidsgiverne deltar i finansieringen av avtalefestet pensjon, dvs. i finansieringen av en ordning som gjør det mulig for lønnstakere å gå av med pensjon før de har nådd vanlig pensjonsalder. I årene framover er det meningen at NHO også skal sørge for at arbeidsgiverne deltar i finansieringen av en omfattende reform for videreutdanning.1

Dette samarbeidet blir kalt Solidaritetsalternativet. Når det virker slik partene tar sikte på, fører det til at Norge får både forholdsvis lite arbeidsledighet, tilfredsstillende konkurranseevne overfor utlandet og en akseptabel inntektsfordeling.2

  TREPARTSAMARBEID I ANDRE EUROPEISKE LAND

Også i flere andre europeiske land, blant dem de andre skandinaviske landene, foregår det et samarbeid mellom fagorganisasjonene, arbeidsgiverorganisasjonene og staten. Omfanget og organiseringen av samarbeidet varierer noe, men det er i alle tilfelle et mål å innrette seg slik at den nasjonale konkurranseevnen blir tilfredsstillende.

  NOTER

1 Antakelig har det også vært et ledd i trepartsamarbeidet at NHO noen ganger har oppfordret medlemsbedriftene om ikke å la toppledernes lønninger stige prosentvis mye raskere enn gjennomsnittlig for lønnstakerne. En annen sak er at disse oppfordringene ser ut til å ha hatt liten virkning.

2 Det fins ulike oppfatninger om hvor godt Solidatitetsalternativet har fungert. Men det trenger jeg ikke å gjøre rede for her.


Webredaktør: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.