Meny:
Startsiden
   
H 88  

RAMMEBETINGELSER KONKURRANSEEVNE OG STYRINGSMULIGHETER

av
Fritz C. Holte

Første gang lagt ut: 3. mars 2002

 

  DEL 4

MERKNADER

I det følgende skal jeg peke på en del forhold jeg kunne ha innarbeidet i delene I-III av denne artikkelen. Når jeg ikke gjorde dette, var det for å gjøre framstillingene i disse delene mer oversiktlig.

  ER BESKRIVELSEN I KAPITTEL 3 AV DEN NÅVÆRENDE POLITIKKEN SÅ STERKT FORENKLET AT KAPITLET ER UTEN INTERESSE?

Noen forutsetninger i kapittel 3

I beskrivelsen av den nåværende politikken for å bevare konkurranseevnen, forutsetter jeg bl.a. følgende:

Prisene øker med samme fart i Norge som i land vi konkurrerer med. Det skjer fordi Norges bank sørger for at det norske prisnivået øker med 2.5% per år.

Myndighetene sørger for at rammebetingelsene hele tiden er de samme for konkurranseutsatte norske bedrifter som for deres utenlandske konkurrenter.

Det fins bare én valutakurs, og den holder seg konstant.

En mulig kritikk av å bruke av disse forutsetningene

Antakelig vil noen hevde noe i likhet med følgende:

Prisutviklingen. Norges bank har nok som mål at det norske prisnivået skal øke med ca. 2.5% per år. Men banken har for liten innflytelse på prisutviklingen til at vi kan bruke det målet som anslag for hvordan prisutviklingen kommer til å være. Her er et eksempel: Statistisk sentralbyrå anslår at den norske konsumprisindeksen kommer til å øke med 1.1% i 2002. (Kilde: "Økonomisk utsyn over året 2001" fra Statistisk sentralbyrå.)

Rammebetingelsene er ikke de samme i den gruppen av land som består av Norge og de landene Norge konkurrerer med. For eksempel er det betydelige forskjeller mellom skattenivåene i de vest-europeiske landene.

Valutakursene endrer seg stadig.

Holte benytter seg følgelig av svært urealistiske forutsetninger. Hans drøftinger er derfor nokså uinteressante.

Kommentarer til denne kritikken

La oss først et øyeblikk anta at vi ønsker en beskrivelse av forholdene i Norge i dag som kan være en del av grunnlaget for prognoser om hva som vil skje i løpet av de nærmeste par årene. Det er ingen tvil om at beskrivelsen i kapittel 3 avviker så mye fra de faktiske forhold at den er uegnet for et slikt formål.

Jeg tror at den er bedre egnet som grunnlag for forutsigelser om hva som kan tenkes å skje på noe lengre sikt. Men det viktige for formålet med denne artikkelen er ikke om dette vil vise seg å være riktig eller ikke. Det viktige er at det er sannsynlig at hvis vi beholder det nåværende økonomiske systemet, vil antakelig mange (de aller fleste?) norske økonomer og politikere i årene framover mene følgende :

For å bedre vår konkurranseevne er det nødvendig å sørge for at rammebetingelsene er like gode for våre bedrifter som for deres utenlandske konkurrenter.

Det vil få viktige konsekvenser for norsk økonomisk politikk og derfor også den økonomiske utviklingen i Norge hvis mange innflytelsesrike mennesker kommer til å mene dette.

Jeg har ingen problemer med å innrømme at for å gjøre framstillingen enkel, bruker jeg i kapittel 3 urealistiske forutsetninger. Men det forhindrer ikke at kapitlet likevel kanskje gir en treffende beskrivelse av kjernen i mange menneskers mer eller mindre bevisste begrunnelse for å mene at like rammebetingelser er nødvendig for å bevare konkurranseevnen. Hvis kapitlet gjør det, vil det kanskje bidra til at vi får en nyttig debatt om hva som er nødvendig for å unngå dårlig konkurranseevne.

  TRE KRAV SOM STYRTE ARBEIDET MITT MED Å FINNE FRAM TIL DET ALTERNATIVE SYSTEMET

Kravene

Under arbeidet med å finne fram til Det alternative systemet var jeg bl.a. opptatt av følgende:

1. Det må ikke være nødvendig for et lands myndigheter å ha et stort byråkrati for å kunne utforme og gjennomføre den økonomiske politikken. De fleste av de milliarder økonomiske beslutninger som treffes i en moderne økonomi, bør treffes av husholdninger og bedrifter i deres roller som kjøpere og selgere i markeder.

2. Handelen mellom landene og fastsettingen av valutakursene bør organiseres på en måte som gjør at det enkelte land kan unngå dårlig konkurranseevne uten å måtte ha like gode rammebetingelser som andre land.

3. Internasjonal arbeidsdeling er en avgjørende forutsetning for at befolkningen i industrilandene skal kunne oppnå en levestandard som kan bli akseptert. Det kommer derfor ikke på tale å prøve å unngå frykt for dårlig konkurranseevne ved å sørge for at industrilandenes utenrikshandel blir meget liten. Norge bør ha en stor utenrikshandel. Men dette innebærer ikke at den bør være størst mulig.

Krav nr. 1 oppfylles av Det alternative systemet

Organiseringen av utenrikshandelen i Det alternative systemet oppfyller kravet om at de aller fleste økonomiske beslutningene skal treffes av husholdninger og bedrifter. Her følger litt om det.

De aller fleste beslutninger om å markedsføre norske produkter i utlandet, treffes av eksportørene. Det er også eksportørene som inngår de kontraktene som fører til eksport.

For å kunne importere trengs lisens, gitt av myndighetene, for å kunne få kjøpt den valutaen som skal brukes til å betale for importen. Slike lisenser gis imidlertid automatisk. Det er importørene, og ikke myndighetene, som treffer de beslutningene som fører til import.

Krav nr. 2 oppfylles av Det alternative systemet

I kapitlene 3 og 4 er det gjort rede for følgende: Hvis Norge går over til Det alternative systemet kan rammebetingelsene være dårligere i Norge enn i andre land uten av dette fører til "for dårlig" konkurranseevne.

Med "for dårlig konkurranseevne" menes her en konkurransevene som fører til at vi får underskudd på vare- og tjenestebalansen overfor utlandet.

Krav nr. 3 oppfylles av Det alternative systemet

Sett at Norge går over til Det alternative systemet og velger å innretter seg slik at rammebetingelsene blir dårligere hos oss enn i andre land. I kapittel 6 er det gjort dette vil føre til lavere utenrikshandel. Men så langt jeg kan bedømme, vil denne virkningen ikke bli sterkere enn at Norge kan ha både rammebetingelser som er betydelig dårligere (for bedriftene ) enn i andre land og en utenrikshandel som er stor i forhold til nasjonalproduktet. Grunnlaget for denne bedømmelsen er imidlertid svakere enn jeg kunne ønske. Her er det derfor behov for mer inngående drøftinger.

Konklusjon

Konklusjonen på drøftingene foran blir at Det alternative systemet oppfyller de tre kravene som styrte arbeidet mitt med å finne fram til dette systemet.

  TO ENDINGER SOM ER NØDVENDIGE FOR AT VI SKAL KUNNE KVITTE OSS MED KRAVET OM LIKE RAMMEBETINGELSER

Hvis vi fortsatt skal ha en like høy grad av fri flyt av kapital som nå, må det fortsatt være et overordnet mål for norsk politikk at rammebetingelse skal være like gode for innenlandske konkurranseutsatte bedrifter som for deres utenlandske konkurrenter. Hvis de ikke er det, må vi nemlig regne med kapitalflukt, og det kan vi ikke tillate oss. (Det står ingenting om dette i denne artikkelen. Men det står mye om det i H 2000:1 og H 79).

Jeg skal nå anta at vi har klart å innrette oss slik at våre bedrifter kan ha dårligere rammebetingelser enn sine utenlandske konkurrenter uten at det fører til kapitalflukt. Dette vil være nødvendig, men ikke nok til at vi kan kvitte oss med kravet om like rammebetingelser. Vi må også unngå at dårligere rammebetingelser fører til for dårlig konkurranseevne.

Det er sterkt ønskelig at vi skal kunne innrette oss slik at våre bedrifter får dårligere rammebetingelser enn deres utenlandske konkurrenter. (Mer om dette i kapittel 7 i denne artikkelen.) Hvis det skal kunne skje, er det altså nødvendig at vi både gjør noe som fører til at det kan skje uten kapitalflukt, og noe som fører til at det kan skje uten at vi får for dårlig konkurranseevne. Her er min mening om hva vi bør gjøre:

Det kreves lisens fra myndighetene for å kunne overføre kapital til eller fra utlandet. Denne ordningen brukes til å forhindre kapitalflukt.

Vi fører en valutakurspolitikk som utformes slik at den forhindrer at konkurranseevnen blir for dårlig. (I kapitlene 4 og 5 i denne artikkelen blir det hjort rede for hvordan dette kan gjøres.)

Her er min begrunnelse for at jeg angriper de to problemene på ulike måter:

Jeg mener at det bør overføres lite kapital til og fra utlandet. (Begrunnelsen for denne oppfatningen er gitt i H 85.) Hvis også myndighetene mener dette, bør de lage regler som fører til at det kommer få søknader om å få foreta slike overføringer. I så fall vil det politiske og administrative arbeidet med behandle søknadene være forholdsvis lite.

Problemet med å unngå dårlig konkurranseevne kan angripes på en måte som svarer til den som er skissert for håndteringen av kapitalflukt-problemet. Dette vil bl.a. innebære at myndighetene bestemmer hvilke varer, og hvor mye av hver vare, den enkelte importør skal få lov til å importere. En slik ordning er i visse perioder blitt praktisert i flere land, bl.a. i Norge i de første årene etter 1945.

Her er to argumenter mot å innrette seg på denne måten: Fordi det er så mange varer som skal importeres, og fordi behovene og produksjonsteknikken stadig endres, er det svært vanskelig å treffe gode beslutninger om hva vi bør importere. Dessuten vil det kreves mange offentlige funksjonærer for å praktisere en slik ordning.

Disse argumentene taler for at det vil være fornuftigere å la valutakursendringer "ta jobben" med å sørge for at vi unngår at konkurranseevnen blir for dårlig.

  ER DE SENTRALE FORUTSETNINGENE I SKISSEN AV DET ALTERNATIVET SYSTEMET UREALISTISKE?

Vi kan spørre om det er realistisk å anta at myndighetene kan sørge for følgende::

De valutalisensene myndighetene gir for å muliggjøre import, blir ikke, eller bare i liten utstrekning, brukt til å kjøpe valuta som anvendes til å foreta kapitaloverføringer.

Eksportørene selger til Norges bank i hvert fall det meste av den valutaen de tjener.

Den forbedringen av konkurranseevnen som oppnås gjennom den skisserte valutakurspolitikken, spises ikke opp av prisstigning.

Ut fra det jeg vet i dag, mener jeg at myndighetene kan sørge for alt dette. Men grunnlaget for denne oppfatningen , er ikke så godt som jeg kunne ønske. Jeg ser derfor meget gjerne at de som har begrunnete oppfatninger om at jeg tar feil, skriver om dette på nettsiden min eller et annet sted.

  BRYTER VI INTERNASJONALE AVTALER HVIS VI GÅR OVER TIL DET ALTERNATIVE SYSTEMET?

Hvis vi skal endre reglene for kapitaloverføringene på den måten en overgang til Det alternative systemet innebærer, må vi si opp EØS-avtalen og avtalen om OECDs kapitalkoder. (Mer om dette i artikkel H 80 på min nettside. Merk at disse avtalene kan sies opp med ett års varsel.)

Hvis vi skal kunne beholde medlemskapet i WTO, må det Alternative systemet modifiseres. Men den modifiseringen kan være liten. ( Også her dreier det seg om reglene for kapitaloverføringene. Mer om dette i H 80. At modifiseringen kan være liten, indikerer at den systemendringen vi får ved å gå over til Det Alternative systemet, ikke er dramatisk.)

  MULIGE ENDRINGER AV DET ALTERNATIVE SYSTEMET

For gjøre presentasjonen av et alternativt økonomisk system forholdsvis enkel, har jeg skissert et system der importen er fri, dvs. der alle kan importere det de ønsker å importere. Jeg vil imidlertid foretrekke et system av denne typen:

Importen av de fleste varer er fri. Men av helsemessige og andre grunner er det en del restriksjoner på import av mat, dyrefor og noen andre varer.

For de fleste typer av tjenester kreves at de skal ytes av norske bedrifter. Her et eksempel: Hvis utenlandske foretak driver aldershjem i Norge, kaller økonomene dette "import av tjenester". Verken denne typen av import eller de fleste andre typer av tjenesteimport, skal være tillatt.

  ET NYTT ØKONOMISK SYSTEM FOR VERDENSSAMFUNNET?

I denne artikkelen har jeg drøftet hvordan Norge bør innrette seg. Landene i verden kan i noen sammenhenger betraktes som ett samfunn. Vi kan spørre:

Bør, og i tilfelle hvordan, det økonomiske systemet i verdenssamfunnet endres?

Jeg har gjort meg en del tanker om hva som kan være et fornuftig svar på dette spørsmålet. Men de tankene er enda ikke så gjennomarbeidede at jeg finner det rimelig å publisere dem nå.


Webmaster: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.