Meny:
Startsiden
   
H 8

EN MISVISENDE SAMMENLIGNING MELLOM LAND OG MULTINASJONALE FORETAK

av
Fritz C. Holte

Første gang lagt ut: 7. januar 2001

TEMA OG KONKLUSJON

Ofte finner vi sammenlikninger der et multinasjonalt foretaks omsetning - dvs den samlede verdien av de produktene foretaket selger - bli sammenlignet med et lands bruttonasjonalprodukt. På grunnlag av slike sammenlikninger blir det bl.a. hevdet at av de hundre største økonomiske enhetene i verden er mer enn halvparten multinasjonale foretak. En annen påstand er at både General Motors, Wal-Mart, Exxon, Ford og Daimler-Chrysler er større økonomiske enheter enn Norge.1

Jeg skal i det følgende argumentere for at slike sammenlikninger er misvisende. Av hensyn til dem som ikke ønsker å streve seg gjennom argumentasjonen, skal jeg starte med konklusjonen. Den er:

Når vi foretar sammenlikninger av den typen som er nevnt foran, overvurderer vi hvor store foretakene er, sett i forhold til landene.

BEGRUNNELSE FOR KONKLUSJONEN  2

Salgsverdien av det som produseres i et foretak kalles bruttoproduksjonsverdien i foretaket.

Med vareinnsatsen i et foretak menes verdien av de produksjonsfaktorene som bedriften mottar fra andre. For eksempel består vareinnsatsen i ei mølle blant annet av verdien av det kornet som blir malt, og av verdien av den oljen eller den elektrisiteten som driver maskinene i mølla.

Hvis vi fra bruttoproduksjonsverdien trekker vareinnsatsen, får vi en størrelse som kalles bruttoproduktet (eller bearbeidingsverdien.)

Bruttoproduktet vil selvfølgelig være mindre enn bruttoproduksjonsverdien. Det innebærer blant annet at hvis vi vil finne hvor store to foretak er i forhold til hverandre, bør vi ikke gjøre det ved å sammenlikne bruttoproduksjonsverdien i det ene foretaket med bruttoproduktet i det andre.

I noen sammenhenger er det formålstjenlig å betrakte et land som et foretak. Vi kan for eksempel snakke om Foretaket Norge.

Når vi betrakter et land som et foretak, kaller vi bruttoproduktet i dette foretaket bruttonasjonalproduktet.

Det går fram av det som er sagt foran at hvis vi vil finne hvor stor Ford er i forhold til Norge, bør vi ikke gjøre det ved å sammenligne omsetningen ( dvs. bruttoproduksjonsverdien) i Ford med bruttonasjonalproduktet i Norge.

KOMMENTAR

Mange av dem som ønsker systemendringer, argumenterer bl.a. slik:

Det nåværende økonomiske systemet fører til at de multinasjonale foretakene blir stadig større. I dag er de største av dem svært store; og fordi de er så store, har de stor makt. De bruker denne makten bl.a. til å presse nasjonale myndigheter til å treffe beslutninger myndighetene ellers ikke ville ha truffet.

Jeg er enig i denne beskrivelsen, og betrakter de forholdene den beskriver som et sterkt argument mot det nåværende systemet. Men det forhindrer selvsagt ikke at jeg synes det er galt å skape inntrykk av at de store multinasjonale foretakene er større i forhold til landene enn de er. Det gjør vi hvis vi sammenligner foretakenes omsetningsverdier med landenes bruttonasjonalprodukter.

  NOTER

1 Se for eksempel Klassekampen 23/12 2000.

2 I det følgende skal jeg forenkle litt, men forenklingene er uten betydning for den konklusjonen jeg skal trekke.


Webredaktør: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.