Meny:
Startsiden
   
H 102  

Svar på Børmers brev av 15.august 2002

Første gang lagt ut: 25. august 2002

 

Kjære Øystein Børmer

Først vil jeg takke deg fordi du tok deg tid til å svare på mitt brev av 24. juni.

Her er noen kommentarer til svaret ditt.

Virkningene av skatter på tilbudet av arbeid

Victor Norman sa i Stortinget at en ekstra krone i offentlige utgifter koster samfunnet langt mer enn en krone. I et innlegg 16/2 i Dagsavisen forsvarte du Normans påstand. Et hovedpunkt i ditt forsvar var en påstand om at skatt fører til lavere tilbud av arbeid. Her er noe av det du skrev:

"Det effektivitetstapet som oppstår (som følge av skattlegging) kan illustreres med et enkelt eksempel. Dersom person A er villig til å utføre en arbeidsoppgave for person B for 1000 kroner og B synes arbeidet er verdt 1500 kroner er det åpenbart fornuftig at tjenesten blir utført. Dersom A har en marginalskatt på 50 pst., mottar hun imidlertid bare 750 kroner av de 1500 kroner B er villig til å betale. Dermed blir ikke arbeidet utført fordi betalingen etter skatt er lavere enn det A måtte ha for å gjøre jobben. I dette tilfellet fører dermed skattekilen til at det oppstår et effektivitetstap på 500 kroner fordi arbeidsoppgaven ikke blir utført.." (Innskuddet i første linje i dette sitatet er mitt. - FCH)

I ditt brev av 15. august skrev du følgende:

"Arbeidstilbudet trenger ikke synke når skatten økes. Men arbeidstilbudet blir lavere ved bruk av vridende beskatning enn ved bruk av skatter som virker nøytralt."

I noe av dette sitatet sammenlignes virkningene av to typer av skatter. Den sammenligningen kan være av interesse. Men jeg er her mer opptatt av at du skrev dette:

"Arbeidstilbudet trenger ikke synke når skatten økes".

Denne oppfatningen av sammenhengen mellom skatter og tilbud av arbeid, er en annen enn den du ga uttrykk for i innlegget i Dagsavisen.

Hva koster offentlige utgifter samfunnet?

I brevet av 15. august skriver du:

"Jeg er til slutt enig i at det er en betydelig usikkerhet knyttet til å fastsette anslag for marginalkostnadene ved skattefinansiering. En beslutningstaker i offentlig sektor kan imidlertid ikke løse problemet ved å se bort fra det, og dermed implisitt benytte et urealistisk anslag på 1. Etter min mening har Victor Norman god dekning for å hevde at det er bred enighet om at en krone brukt i offentlig sektor koster mellom 1.20 og 1.60."

Bare hvis en bestemt forutsetning er oppfylt, er jeg enig i at en beslutningstaker ikke bør se bort fra "problemet" selv om hun ikke er sikker på hvor store kostnadene er. Forutsetningen er at beslutningstakeren enten har god grunn til å mene at kostnaden ved bruk av en krone i offentlige utgifter er større enn en krone, eller god grunn til å mene at den er mindre enn en krone.

Etter min oppfatning gir de modellberegningene som er foretatt, for dårlig grunnlag for å mene noe om hvorvidt kostnadene ved å bruke en krone i offentlige utgifter er større eller mindre enn en krone. Jeg vil i den forbindelse vise til mitt brev til deg av 24. juni om tallfestningen av de relasjonene som er blitt brukt i beregningene. (Brevet av 24. juni er gjengitt som fil H 100 på min nettside.)

La meg også peke på følgende:

Jeg mener at arbeidstilbudet ikke trenger synke når skatten økes. Ifølge ditt svar av 15. august mener du det samme. Det betyr at vi begge er uenige i en viktig del av den eneste begrunnelsen jeg kjenner for følgende påstand: Det koster samfunnet mer enn én krone å øke de offentlige utgiftene med en krone.

Med vennlig hilsen

Fritz C. Holte

 


 Webmaster: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.