Meny:
Startsiden
   
H 105  

Litt mer om "En annen verden er mulig"

av
Fritz C. Holte

Første gang lagt ut: 18.11.2002

 

Boka, som består av femten deler, er skrevet av én person Det har gjort det mulig å skape en enhet i de første ti delene, slik at temaet i hver ny del følger logisk av det som er sagt tidligere. Den fem siste delene er notater som utdyper det som er skrevet i de første ti delene.

I valget av hva som tas med i henholdsvis "de ti delene" og notatene, har jeg fulgt disse reglene:

De ti delene skal være en klar og forholdsvis lettlest redegjøring for hva jeg mener. De skal ikke inneholde ikke drøftinger av typen "på den ene siden, på den andre siden" uten at det pekes på hva jeg synes er viktigst. Når det er nødvendig for å unngå lange og/eller tungleste resonnementer, skal jeg nøye meg med påstander, og vise til notatene for begrunnelsene av påstandene.

I notatene skal jeg begrunne viktige påstander jeg har kommet med, men ikke begrunnet, i de første elleve delene. I begrunnelsene skal jeg legge stor vekt å skrive slik at det ikke blir grunnlag for misforståelser. Innenfor den rammen dette kravet stiller, skal jeg forske å gjøre notatene så lettleste som mulig.

I notatene skal jeg dessuten gjøre rede for hvordan tilhengerne av internasjonal markedsliberalisme argumenterer for sine konklusjoner.

Det temaet jeg beskjeftiger meg med i denne boka, er så stort at for å kunne gi et oversiktlig bidrag til samfunnsdebatten må jeg forenkle. Det gjør jeg på to måter. Jeg lar være å skrive om mange forhold det er vel verdt å drøfte. Når jeg skriver om et forhold, maler jeg gjerne med bred pensel, dvs. jeg unnlater å nevne en rekke "detaljer".

En viktig forenkling er at jeg sier mye mindre om u-landene enn om industrilandene. Men at jeg gjør dette, innebærer ikke at boka er uten interesse for dem som først og fremst er opptatte av u-landene. Hvordan industrilandene kommer til å håndtere sine problemer, vil nemlig bety mye for u-landenes muligheter for å bli kvitt sine problemer. Her følger litt om det:

Overgang til Det alternativet systemet vil utvide spillerommet for industrilandenes økonomiske poltikk. En av konsekvensene av det er at det antakelig blir lettere å få gjennomslag for at vi som bor i industrilandene, av humanistiske grunner bør være opptatte av hva som skjer i u-landene.

En annen konsekvens er at det blir lettere for myndighetene i industrilandene å ta hensyn til langsiktige virkninger av hva de gjør. Kanskje kommer de i hvert fall noen ganger til å tenke slik:

Våre lands interesser er av flere grunner best tjent med å unngå en verden der u-landene fremdels har store problemer av de typene de har i dag.

Hvis vi ikke unngår en slik verden, vil det være grobunn i u-landene for organisasjoner som hater industrilandene, og som kommer til å ta ut hatet i form av terrorhandlinger.

Det er også sannsynlig at miljøhensyn vil bli lavt prioritert i u-landene, og at dette vil føre til at den globale utviklingen ikke blir bærekraftig.

I en verden der u-landene har store problemer, er det fare for kriger mellom u-land. Dette kan bli meget alvorlig også for oss bl.a. fordi noen u-land allerede har atombomber, og flere antakelig kommer til å få slike bomber i nær framtid.

Det er derfor i vår interesse å føre en politikk som øker sjansene for forbedringer i u-landene.

 


 Webmaster: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.