Meny:
Startsiden
   
H 126  

Sak og vurdering -kommentarer til Victor D. Norman

av
Fritz C. Holte

Første gang lagt ut: 7.09.2003

 

I en artikkel i Dagens Næringsliv for 24. august drøfter Victor D. Norman skillet mellom sak og vurdering. Han hevder dette:

Hva som virker mot arbeidsløshet, er et spørsmål om sak. Det bør overlates til fagfolkene å uttale seg om dette. Hvor høyt vi ønsker å prioritere kampen mot arbeidsløshet, er et politisk spørsmål, og følgelig et vurderingsspørsmål. Hvilke veier vi ønsker å gå i kampen mot arbeidsløsheten - dersom det fins flere veier å velge mellom - er også et politisk spørsmål. Men hva som faktisk virker, er et faglig spørsmål

Det Norman unnlater å nevne, er at en forsker som påstår noe om hvordan bestemte politiske tiltak virker, ikke vet nok til å kunne nå fram til påstanden bare på grunnlag av sitt kjennskap til faktiske forhold. Når det gjelder noen forhold, må han gjette, (gjetningene kaller han ikke gjetninger, men prognoser). Forskeren vil dessuten bygge på visse forutsetninger som ikke nevnes, f. eks forutsetninger om hvordan den økonomiske virksomheten er organisert. Forskerens gjetninger og noen av de unevnte forutsetningene kan -oftest uten at han verken er klar over det eller ønsker det - påvirkes av hans politiske oppfatninger. Det kan derfor være innslag av politikk i en forskers uttalelse om sak. .

Regjeringens sysselsettingspolitikk.

På det TV-sendte folkemøtet i Bergen hevdet Bondevik følgende :

Lavere rente og dempet press på kronekursen var mine viktigste prioriteringer i budsjettet for i år. Industriens effektive kronekurs er nå 10% svakere mot euro enn den var i 2002. Bedriftenes konkurransekraft er tilsvarende styrket. Eksporttallene for prosessindustrien er de beste månedstallene siden juni 2001. Dette viser at Regjeringens politikk virker.

Hvordan Regjeringens politikk virker, er et spørsmål om sak . Hvis jeg har forstått Bondevik rett, mener ha noe i likhet med dette:

Regjeringen kan sørge for at det norske rentenivået, verdien av krona og sysselsettingen utvikler seg slik Regjeringen ønsker. Disse styringsmulighetene vil Regjeringen i tiden framover bruke til å sørge for lavere arbeidsløshet.

Jeg vil spørre Norman: Er du enig i det som sies i det kursiverte avsnittet?

Jeg mener at det kursiverte avsnittet tegner et feil bilde av Regjeringens styringsmuligheter. Den kan ikke bestemme hvor høye rentene skal være. Norges Bank har nemlig en betydelig innflytelse på rentenivået, Regjeringen kan heller ikke bestemme hva som skal skje med verdien av den norske krona. Verdien av den påvirkes nemlig bl. a. av rentenivået - som altså Regjeringen ikke bestemmer - og av vurderingene til dem, bl. a. mange utlendinger, som kjøper og selger norske kroner på internasjonale valutamarkeder. Regjeringen kan heller ikke bestemme hvor høy sysselsettingen i Norge skal være, bl.a. fordi den ikke kan bestemme hvor høye rentene skal være , og hvor mye krona skal være verdt. - Det som er sagt foran blir for øvrig riktig om vi bytter ut bestemme med ha en avgjørende innflytelse på.

Når vi vurderer Regjeringen styringsmuligheter, bør vi også ta hensyn til dette: Som følge av store innslag av frihandel og fri flyt av kapital i vår økonomiske kontakt med andre land, er norsk økonomi sterkt "vevd inn i" andre lands økonomier. Det innebærer bl. a. at hvor mye arbeidsløshet vi får, i høy grad avhenger av de internasjonale konjunkturene. Hvis Regjeringen med rette skal kunne påstå at den kan sørge for lav ledighet, må den kunne sørge for at de internasjonale konjunkturene ikke blir dårlige. Det kan Regjeringen selvsagt ikke gjøre..

Konkurranseutsetting

I artikkelen i Dagens Næringsliv skriver Norman også dette: "Det er klart dokumentert at konkurranseutsetting, gjort riktig og brukt med måte, kan gi bedre og billigere tjenester".

Dette er "et utsagn om sak" som er nokså intetsigende fordi Norman ikke sier hva han mener med "gjort riktig og brukt med måte ". Fordi det er nokså intetsigende er det heller ikke galt. Men det vil være villedende for noen. Det vil nemlig være noen som ikke fester seg ved forbeholdene og sitter igjen med et inntrykk av at Norman har sagt følgende "Det er klart dokumentert at konkurranseutsetting vil gi bedre og billigere tjenester". Den påstanden er gal.

 


 Webmaster: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.