Meny:
Startsiden
   
H 134  

Flere kommentarer til Hardings anmeldelse

av
Fritz C. Holte

Første gang lagt ut: 7.03.2004

 

For gjøre mitt innlegg i Økonomisk Forum mer oversiktlig, lot jeg være å nevne noen av de kommentarene jeg har til Hardings anmeldelse. Her er noen jeg har pekt på i et brev til han.

Politiske oppfatninger, valg av temaer og vurderinger av valg av temaer

Når jeg ønsker å drøfte mulighetene for å redusere arbeidsløsheten, skyldes det bl.a. det at jeg mener vi bør prøve å unngå det velferdstapet arbeidsløshet påfører de arbeidsløse. A mene dette kan kalles en politisk oppfatning.

Harding mener det et viktig trekk ved arbeidsløsheten i Norge er at den er lavere enn i andre land.. Hvis jeg forstår han rett, synes han at dette er viktigere enn det velferdstapet arbeidsløsheten i Norge påfører de arbeidsløse, og han synes derfor at mitt valg av tema er underlig. Også denne oppfatningen kan kalles politiske.

Sett at Harding synes at en bok blir mindre "faglig" hvis forfatterens valg av temaer påvirkes av hans politiske oppfatninger. I så fall bør vel Harding også synes at det er minst like stor grunn til å mene at en anmeldelse blir mindre "faglig" hvis anmelderen kommenterer forfatterens valg av temaer ut fra anmelderens politiske oppfatninger. Jeg bruker her uttrykket "minst like stor" av følgende grunn: En forfatter velge tema for sin bok, og de fleste vil antakelig synes at det er legitimt at han velger temaet ut fra hva han synes det er ønskelig å drøfte. En anmelder behøver ikke å kommentere forfatterens valg av tema ut fra sine egne politiske oppfatninger. Han kan ta temavalget for gitt og nøye seg med å drøfte forfatterens behandling disse temaene.

Mer om min metode

Harding har bl.a. følgende innvending mot det han kaller Holtes metode:: En generell kritikk av Holtes metode er at han forsøker å svare på kompliserte problemer ved å postulere sammenhenger og deretter trekke logiske slutninger basert på disse postulatene." I innlegget i Økonomisk Forum kommenterte jeg denne innvendingen.

Harding har imidlertid også disse innvendingene mot min metode: Postulatene er diskutable. og de burde vært sannsynliggjort gjennom seriøse forskningsresultater. Postulatene er ofte dessuten faglig kontroversielle, og dette forsterker etter min mening kravet til faglig dokumentasjon.,"

Kommentarer:

1. Jeg kommer ikke med bastante utsagn når jeg drøfter hva som kan tenkes å skje hvis systemet endres ved at utenriksøkonomien omorganiseres. Eksempel: I drøftingene av hva lønnstakerne vil gjøre hvis de kan få bedre oppsigelsesvern mot å akseptere svakere lønnsøkning, begynner jeg med å si at her er det rom for ulike hypoteser. Harding er dristigere enn meg i uttalelser om hva som vil skje under et økonomisk system som ikke har vært praktisert . Uten begrunnelse sier han om en mulig reaksjon fra lønnstakerne at den er usannsynlig.

2. Harding etterlyser empirisk dokumentasjon av de sammenhengene jeg bruker i drøftingene av hva som vil skje etter at systemet er blitt endret. Som nevnt i innlegget mitt i Økonomisk Forum kan jeg selvfølgelig ikke gi slik dokumentasjon om et system som ikke har vært praktisert.

3. Hardin sier at de postulatene jeg bruker, ofte er faglig kontroversielle. Denne påstanden er det umulig for meg å kommentere fordi han ikke sier hvilke postulater han sikter til.

 


 Webmaster: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.