Meny:
Startsiden
   
H 139  

Hvor går Civita?

av
Fritz C. Holte

Første gang lagt ut: 25.04.2004

 

Dette innlegget er publisert i Klassekampen 16. april 2004

Civita er en nyopprettet stiftelse som skal arbeide for økt oppslutning om markedsliberalisme i Norge. Terje Svabø er daglig leder av Civita.

En mulig strategi for Civita er å drøfte bare dårlige argumenter mot internasjonal markedsliberalisme

Det fins argumenter mot internasjonal markedsliberalisme som de fleste - også de fleste motstandere av markedsliberalisme - er uenige i. Slike skal jeg her kalle dårlige argumenter. Mange av dem er dårlige fordi de bygger på holdninger folk flest tar avstand fra, for eksempel rasisme.

I filen Hvorfor Civita på Civitas nettside står blant annet dette:

"Civita skal formidle det åpne samfunnets verdier og engasjere seg i kulturkonflikten mellom en åpen og mangfoldig verdensorden preget av frihet, demokrati og markedsøkonomi og motkreftene i form av proteksjonisme, rasisme og fremmedfrykt, religiøs fundamentalisme, sosialisme og dommedagsprofetier basert på teknologiskepsis og motstand mot økonomisk vekst."

Med sosialisme kan menes ulike ting. Mange mener noe som gjør at for dem er sosialisme et fyord. Proteksjonisme, rasisme, fremmedfrykt, religiøs fundamentalisme og dommedagsprofetier er fyord for de fleste. Sitatet tyder på at Civita vil prøve å få debatten om innvendinger mot den internasjonale markedsliberalismen til å bli en debatt om de dårlige argumentene mot den.

En annen mulig strategi for Civita er å drøfte både de dårlige og de gode argumentene mot markedsliberalisme

Noen argumenter mot markedsliberalisme bygger på utbredte holdninger og på forutsetninger og resonnementer mange synes virker fornuftige. Slike skal jeg her kalle gode.

Her er et eksempel på noe jeg synes kan være en god argumentasjon: Holdningen er at det er ønskelig å bli kvitt den massearbeidsløsheten vi har nå. Det kan argumenteres på en saklig måte for at dette vil være umulig så lenge vi beholder den internasjonale markedsliberalismen.

Det byr på problemer å skulle trekke et skille mellom gode og dårlige argumenter. Men det forhindrer ikke at inndelingen i dårlige og gode er en forenkling som kan være nyttig i dette innlegget.

Er Civita interessert i å stimulere til debatt ikke bare om dårlige, men også om gode argumenter mot markedsliberalisme? Sitatet fra Hvorfor Civita tyder på at svaret er nei.

Jeg har likevel et begrunnet håp om at svaret er ja. Håpet skyldes Terje Svabøs artikkel "Kampen om sannheten" i Klassekampen for 29 mars og intervjuet med han i Aftenpostens nettavis samme dag. I Klassekampen skriver han: "Vi ønsker å bidra til en ny og utvidet debatt om vesentlige samfunnsspørsmål."

Vi får ikke en givende debatt om markedsliberalismen hvis dette skjer: Tilhengerne av markedsliberalisme får sine oppfatninger fra et Civita som gir et misvisende bilde av hva de fleste motstandere mener. Motstanderne får sine oppfatninger fra en eller flere organisasjoner som gir et misvisende bilde at hva de fleste tilhengere mener.

En forutsetning for en givende debatt er at folk med ulike syn møtes på samme arena. Så vidt jeg har forstått ønsker Svabø en givende debatt. Det taler for at han vil gå inn for følgende : De som har gode argumenter mot markedsliberalisme skal få gjøre rede for dem på i hvert fall en del av de konferansene Civita arrangerer og i hvert fall en del av de utredningene Civita får foretatt.

Svabø er overbevist om at markedsliberalisme er det beste økonomiske systemet. Jeg synes derfor at det skulle være nærliggende for han å tenke slik: I en saklig debatt med motstanderne av markedsøkonomi kommer vi tilhengere til å vinne fordi vi har de beste argumentene. Det er derfor i vår interesse å skape arenaer for en slik debatt.

Spørsmål til Svabø

Vil du bidra til at de gode argumentene mot markedsliberalisme kommer fram på de konferanser Civita arrangerer og i de utredninger Civita får foretatt.? Vil du for eksempel bidra til at Dag Seierstads synspunkter blir kjent for dem som hovedsakelig henter sitt syn på markedsliberalisme fra Civita?

 


 Webmaster: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.