Meny:
Startsiden
   
H143 

Mer om Chaffeys påstand om styringsmulighetene

av
Fritz C. Holte

Første gang lagt ut: 27-05-2004

 

I artikkelen Globaliseringens myter og motkrefter i boka Åpen verden - et forsvar for globaliseringen (utgitt av Civita) påstod Paul Chaffey at det er en myte at globaliseringen - eller kanskje snarere den nåværende formen for globalisering der internasjonal markedsliberalisme spiller en viktig rolle - fører til at politikerne mister styringen over utviklingen. Hans begrunnelse for å påstå dette er at myndighetene, særlig internasjonale myndigheter, kan sette i verk tiltak mot det han kaller de store utfordringene i vår tid. Med disse utfordringene mener han fattigdom, miljøødeleggelse og terrorisme.

Kommentarer til artikkelen

Chaffey sa lite om hvilke tiltak han mener myndighetene kan og bør bruke for å bekjempe det han kaller utfordringene. Et eksempel er terroren. Den vil han hovedsakelig bekjempe ved hjelp av internasjonalt samarbeid. Men han sa ingen ting om hvilke virkemidler som skal brukes i dette samarbeidet. I lys av de diskusjonene som føres på høyt nasjonalt og internasjonalt hold, virker det imidlertid rimelig å gjette på at han mener at terrorisme bør bekjempes ved internasjonalt samarbeid mellom etterretningsorganisasjoner, overvåking, og bruk av politi og militærmakt. Han burde imidlertid ha vært så konkret at det ikke hadde vært nødvendig å gjette.

Det er imidlertid ikke nok at myndighetene kan sette i verk tiltak mot et bestemt problem. Det avgjørende er om bruk av tiltakene vil føre til at vi blir kvitt problemet eller i hvert fall får redusert det så mye at det betyr lite. Kan vi for eksempel langt på vei bli kvitt terrorismen i løpet av, la oss si ti år, ved hjelp av internasjonalt samarbeid om etterretning osv? Chaffey burde ha gitt et godt begrunnet ja på dette spørsmålet siden hans tese er at myndighetene kan styre. Men han nevner ikke spørsmålet, og gir da selvfølgelig heller ikke noe svar på det.

En annen svakhet ved Chaffeys "avliving av myten" er at på hans liste over utfordringene mangler flere meget viktige problemer verden står overfor i dag. En av disse er arbeidsløshet. I nesten alle land fins det mye arbeidsløshet, og det samlede antall arbeidsløse i verden er flere hundre millioner mennesker.

Det jeg har pekt på her, er tilstrekkelig til å kunne konkludere slik: Chaffey har ikke avlivet "myten" om at politikerne vil miste styring på grunn av globaliseringen.

Et debattinnlegg og et brev

I debattinnlegget Myten om manglende styringsmuligheter i Aftenposten for 20 april gjorde jeg rede for det jeg har pekt på foran, og stilte noen spørsmål. til Chaffey. Jeg skrev også et brev til han som jeg avsluttet slik: "Din påstand om at politikerne ikke har mistet styring på grunn av globaliseringen, er viktig hvis den er riktig, og den er blitt referert i en del aviser. Jeg håper at kombinasjonen av disse to tingene får deg til å føle deg forpliktet til å svare på spørsmålene mine i et innlegg i Aftenposten."

Chaffeys reaksjon

Chaffeys reaksjon på innlegget og brevet mitt var å sende meg et brev der han blant annet skrev at han hadde så mye annet han måtte skrive at han ikke klarte å prioritere å svare meg i Aftenposten.

I brevet til meg skrev han dessuten at siden innlegget mitt handlet om noe helt annet enn det han hadde skrevet om i boka ville det neppe være noe tap for Aftenpostens lesere om han ikke svarer i avisen. Han begrunnet dette ved å si at poenget i hans bok er at overnasjonale politiske institusjoner 1) er en arena for meningsbrytninger mellom ulike politiske oppfatninger, og 2) kan gjøre beslutninger som går på tvers av landegrensene.

Kommentarer

Hvis Chaffey ønsker å ha en rimelig grad av troverdighet må han erkjenne at han på s. 179 i Åpen verden påstod at det er en myte at politikerne mister styring på grunn av globaliseringen. Påstanden kom i et avsnitt han kalte Myte nr. 2: Politikerne mister styringen på grunn av globalisering. Og hvis han erkjenner dette, bør han trekke tilbake uttalelsen om at mitt innlegg handler om noe helt annet enn det han har skrevet om i boka.

Aftenpostens nettavis for 24. mars omtalte lanseringen av Åpen verden under tittelen Chaffey: Venstresiden bygger på myter, og skrev i omtalen: "Chaffey nevnte to påstander han mener er rene myter, at globaliseringen fører til at antall fattige øker , og at politikerne mister styring over utviklingen, - - -" (Min understrekning) Dette forteller både at Aftenposten fikk med seg hva Chaffey påstod om sammenhengen mellom globalisering og styring (noe som ikke var vanskelig), og at avisen mente at det han sa om denne sammenhengen ville være av interesse for dens lesere.

Ut fra det jeg har pekt på foran vil jeg oppfordre Chaffey til å gjøre følgende: Prioritere slik at du får tid til å svare i massemediene på de innvendingene som er kommet mot din påstand om sammenhengen mellom globalisering og styring.

 

 Webmaster: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.