Meny:
Startsiden
   
H149 

Forordet i boken Det alternative systemet

av
Fritz C. Holte

Første gang lagt ut: 5-9-2004

 

Hvorfor har jeg skrevet denne boka?

I de senere årene har jeg snakket med mange frustrerte motstandere av markedsliberalismen som har sagt noe i likhet med dette:

Jeg er overbevist om at det nåværende økonomiske systemet bør endres, men jeg er svært usikker på hvordan det bør endres. Dette er meget utilfredsstillende. Det har jo liten hensikt å kreve et annet økonomisk system hvis en ikke har noen mening om hvilket system som bør erstatte det nåværende.

Disse frustrerte motstanderne av markedsliberalismen, og de er neppe få , vil antakelig synes at det vil være meningsfylt å være med i en organisasjon der dette skjer:

I denne organisasjonen diskuterer en fordelene og ulempene ved ulike alternativer til det nåværende systemet. På grunnlag av disse diskusjonene finner organisasjonen fram til et bestemt alternativ til markedsliberalisme og arbeider for at flest mulig motstandere av markedsliberalisme skal samle seg om dette.

Bør det alternativet en prøver å samle seg om, ta standpunkt både til hvordan den økonomiske kontakten mellom landene bør organiseres, og til hvordan innenlandsk økonomisk virksomhet bør organiseres? Her er mitt syn:

Så langt jeg kan bedømme skapes i dag de alvorligste samfunnsproblemne av den internasjonale delen av markedsliberalismen. Dette er den delen som består i at det langt på vei er fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeid i den økonomiske kontakten mellom landene. Derfor er det denne delen det er viktigst å erstatte med noe annet. Blant dem som er motstanderne av internasjonal markedsliberalisme, er det betydelig uenighet om hvordan den innenlandske økonomiske virksomheten bør organiseres. Blant annet er det ulike syn på om det bør være innslag av sosialisme, og i tilfelle hvor store de bør være. Disse uenighetene bør ikke forhindre et samarbeid om å finne et alternativ til internasjonal markedsliberalisme.

ATTAC er som kjent en internasjonal organisasjon som bekjemper markedsliberalismen. Den norske delen av den, ATTAC Norge, ble stiftet på et møte i 2001. Møtedeltakerne hadde stor tro på at organisasjonen skulle vokse raskt, få et stort antall meget aktive lokallag, og spille en viktig rolle i samfunnsdebatten. Berge Furre sa det slik: "Vi skal ta nattesøvnen fra dem som tror at markedsmakten er trygg".

ATTAC Norge vokste imidlertid mye saktere enn stifterne hadde ventet. Hvorfor? Kanskje er noe av svaret er at ATTAC Norge har vegret seg for å drøfte hva som bør være alternativet til internasjonal markedsliberalisme, og i hvert fall ikke har tatt standpunkt til dette.

Forholdet mellom denne boka og "En annen verden er mulig"

I denne boka gjør jeg først og fremst følgende:

Jeg gjør rede for at slik den økonomiske virksomheten er organisert nå, klarer ikke myndighetene å styre viktige sider av den økonomiske utviklingen. Jeg peker på at dette skaper alvorlige problemer. Jeg argumenterer for at disse alvorlige problemene ikke kan løses ved å overføre styringsmyndighet fra nasjonale til internasjonale myndigheter. Jeg gjør rede for et økonomisk system jeg kaller Det alternative systemet. Dette er et system som gjør det mulig for myndighetene å styre viktige sider av den økonomiske utviklingen uten at det er nødvendig å ha en sterk stat som bestemmer det meste.

Dette er de samme temaene jeg skrev om i boka En annen verden er mulig. (Holte forlag 2002.) På tross av at hovedtemaene i de to bøkene er de samme, er det store forskjeller i innholdet.

Denne boka gir en mye mer omfattende drøfting av årsakene til arbeidsløshet under det nåværende systemet, og den gir en klarere beskrivelse av hva jeg mener med Det alternative systemet. Men viktigst er at den inneholder mer om hva en kan oppnå ved å gå over til Det alternative systemet.

Det meste av det jeg skrev i den forrige boka, har jeg ikke gjentatt i denne. Men i denne boka bruker jeg ofte den forrige som en kilde jeg henviser til.

Forenklinger

Mange steder i denne boka forutsetter jeg at verden er mye enklere enn den er. Det er en god grunn til å gjøre det. Sett nemlig at jeg for å få et best mulig grunnlag for mine resonnementer og konklusjoner, hadde prøvd å gi en mest mulig riktig beskrivelse av de faktiske forhold. I så fall måtte jeg ha trukket inn i drøftingene så mange ting at det ville blitt umulig å tenke og skrive på en ryddig måte.

Så langt jeg kan bedømme, har ikke forenklingene forhindret meg i å skrive en bok som er mer opplysende enn villedende.

 

 Webmaster: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.