Meny:
Startsiden
   
H 15

OECDs RÅD TIL NORSKE MYNDIGHETER

av
Fritz C. Holte

Første gang lagt ut: 25. mars 2001

  INNLEDNING

OECD er en internasjonal organisasjon som går inn for frihandel og fri flyt av kapital. (Mer om OECD på www.oecd.org)
Norge er medlem, og det fører blant annet til at representanter for OECD hvert år gir norske myndigheter råd om hvilken økonomisk politikk de bør føre.

  RÅDENE i 2001

Fra Dagsavisen 27.02.01


OECD la i går fram sin årlige rapport om den økonomiske tilstand i Norge. Tilstanden i norsk økonomi er bra, men man må foreta grep for å sikre velferden i framtiden. Her er noen av tiltakene som OECD mener norske myndigheter bør gjøre:

     Sørge for strammere budsjetter. Renta er høyere enn den hadde behøvd å være dersom statsbudsjettet ble gjort opp med større overskudd. Den høye renta kan styrke krona og presse ut konkurranseutsatt sektor. OECD anbefaler også at det innføres rammer for statsbudsjettet de kommende to til tre år.
     
     Innføre lavere skattenivå. Fjorårets skatteøkninger kommer i en tid da skattenivået i Europa reduseres. Høyere skatter reduserer vekstpotensialet i norsk økonomi.
     
     Spare oljeformuen. Gjør oljefondet om til pensjonsfond. Det blir stadig flere pensjonister. Et pensjonsfond reduserer behovet for å finansiere framtidige pensjoner med høyere skatter.
     
     Kutte ut avtalefestet pensjon (AFP). Gjør pensjonsalderen mer fleksibel ved å innføre økonomiske motiver for å stå i jobben lenger.
     
     Innføre Sandman-utvalgets anbefalinger. Avkort lønn ved sykefravær.
     
     Gjøre det vanskeligere å bli uføretrygdet.
     
     Privatisere mer. Privatisér flere statlige bedrifter, og selg andeler i selskaper som er delvis eid av staten. Det er vanskelig å være lovgiver og kapitalist samtidig, mener OECD.
     
     Modernisere offentlig sektor. Klarer vi ikke dette, vil hele veksten i arbeidsstyrken gå inn i offentlig sektor. Resultatet blir at konkurranseutsatt sektor presses ytterligere. OECD anbefaler konkurranseutsetting av offentlige tjenester.
     
     Desentralisere lønnsdannelsen. OECD berømmer Solidaritetsalternativet for lav lønnsvekst på første halvdel av 1990-tallet. Samtidig tror de at en mer desentralisert lønnsdannelse kunne ha bidratt til å hindre at norsk lønnsvekst siden 1995 har vært høyere enn hos våre handelspartnere. Det anbefales også å myke opp regelverket for overtid.
     
     Redusere subsidiene til jordbruket. Distriktspolitikk gjøres best på andre måter. Reduksjonen av matmoms kan øke jordbrukets byrde på resten av økonomien.

 

  KOMMENTARER TIL RÅDENE

Forutsetninger bak rådene

Det er neppe tvil om at OECD bygger sine råd på bant annet disse forutsetningene:

I årene framover kommer Norge til å ha mist like høy grad av frihandel og fri flyt av kapital som i dag.

Private bedrifter er mer effektive enn offentlige bedrifter.

Mange er enige i disse forutsetningene, men det er også mange som er uenige.

OECDs råd og Holdenutvalgets råd

Mange av OECDs råd er de samme som Holdenutvalgets råd. Dette er noe vi måtte vente fordi både OECD og Holdenutvalget forutsetter at Norge langt på vei skal ha frihandel og fri flyt av kapital.

Privatisering

Frihandel og fri flyt av kapital gjør det nødvendig at offentlige utgifter ikke blir "for høye". Offentlige utgifter er en nemlig en belastning på næringslivet, og svekker derfor konkurranseevnen og øker faren for kapitalflukt.

OECDs råd om å privatisere bygger antakelig bl. a. på en kombinasjon av

konklusjonen om at de offentlige utgiftene ikke må bli for høye, og

teorien om at private bedrifter er mer effektive enn offentlige bedrifter, og at en gitt standard på offentlige tjenester derfor fører til lavest offentlige utgifter hvis de produseres i private bedrifter.

Rådet om privatisering reiser en rekke spørsmål jeg vil drøfte ved en senere anledning.

" - - sikre velferden - -"

OECD sier at rådene er "grep som må foretas for å sikre velferden i framtiden." Denne påstanden krever en kommentar.

Ifølge OECD bør Norge redusere skattene, spare oljeformuen og øke overskuddet på statsbudsjettet. Dette må føre til at statens utgifter reduseres Det er vanskelig å tenke seg at dette kan skje uten at noen av de velferdsordningene vi har i dag svekkes eller avvikles. At OECD er klar over dette, går fram av følgende råd:

Kutt ut avtalefestet pensjon

Avkort lønn ved sykdommer

Gjør det vanskeligere å bli uføretrygdet

Asbjørn Wahl har pekt på at økende brutalisering av arbeidslivet fører til at stadig flere blir utslitte før vanlig pensjonsalder. På bakgrunn av blant annet dette er det vanskelig å være enig i at de grepene OECD foreslår, sikrer velferden i framtiden.

  SCHJØTT-PEDERSENS KOMMENTAR

Her er Schjøtt-Pedersens kommentar til OECDs råd:

 Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen sa i sin kommentar at
  "innspela frå ekspertane i OECD er både stimulerande og nyttige."   1

  NOTE

1 Klassekampen 21/2 01.


Webredaktør: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.