Meny:
Startsiden
   
H161 

Innledning til planlagt bok i 2005

av
Fritz C. Holte

Første gang lagt ut: 3-7-2005

 

Boka er først og fremst skrevet for dem som mener noe i likhet med dette:

Jeg er meget kritisk til internasjonal markedsliberalisme, det vil si til fri flyt av varer., tjenester, kapital og arbeidskraft over landegrensene. Derfor mener jeg at det nåværende økonomiske systemet bør endres. Men jeg er meget usikker på hvordan det bør endres. Dette er svært utilfredsstillende. Det har jo liten hensikt å kreve et annet økonomisk system hvis en ikke har noen mening om hvilket system som bør erstatt det nåværende.

Men i tillegg til at jeg har ønsket å skrive en bok som kan være nyttig for disse, har jeg prøvd å skrive noe som også kan være av interesse for andre. Jeg har prøvd å gjøre boka såpass saklig og informativ at kommer til å bli oppfattet som et innlegg i samfunnsdebatten det er verdt å merke seg, og som derfor blant annet kommer til å bli lest av en del av dem som mener dette:

Markedsliberalismen er på mange måter så fordelaktig at jeg er overbevist om at vi bør holde fast ved den. Men det forhindrer ikke at jeg ønsker å holde meg orientert om hvorfor motstanderne av markedsliberalismen argumentere mot den.

Det viktigste i boka er drøftingene av alternativer til markedsliberalismen. De drøftingene utgjør det meste av boka. Men for å gi leserne en forståelse av hvordan jeg fant fram til disse alternativene og av hva jeg mener som kan oppnås ved hjelp av dem, skriver jeg også en del om det nåværende økonomiske systemet.

Foruten denne innledningen består boka av seks deler.

Oversikt over de seks delene

DEL I
Forholdene i industrilandene nå, og framtidsutsiktene for disse landene hvis organiseringen av den økonomiske kontakten mellom dem ikke endres

I Del I pekes på noen av de problemene som fins i industrilandene i dag. Det blir også gjort rede for hvorfor det er umulig å bli kvitt disse problemene så lenge varer, tjenester og kapital kan flyte like fritt over landegrensene som nå.

DEL II
Et alternativt økonomisk system for ett industriland

I Del II beskrives et alternativ for hvordan ett industriland kan endre reglene for den økonomiske kontakten med de andre industrilandene. Det blir også gjort rede for at overgang til dette alternativet vil gjøre det mulig å bli kvitt de problemene som den frie flyten av varer, tjenester og kapital skaper for landet nå.

I Del II forutsettes det at det ikke skjer systemendringer i de andre industrilandene.

For å gjøre drøftingen mer konkret, antar jeg at det er Norge som endrer sitt system. Men tilsvarende drøftinger kan med forholdsvis små modifikasjoner gjennomføres for et hvilket som helst annet industriland.

DEL III
Et alternativt økonomisk system for industrisamfunnet

I noen sammenhenger er det formålstjenlig å betrakte industrilandene som ett samfunn. Det samfunnet kaller jeg Industrisamfunnet.

I Del III beskrives et alternativt økonomisk system for Industrisamfunnet. Det blir også gjort rede for hvordan Industrisamfunnet ved å gå over til det systemet kan kvitt de problemene den frie flyten over landegrensene skaper nå. Drøftingene bygger på den innsikten som er vunnet i Del II.

Dette alternative systemet for Industrisamfunnet kunne ha vært beskrevet og drøftet uten å gå omveien om drøftingene av et alternativt system for ett land. Men ved å ta den omveien blir drøftingene ryddigere og derfor også mer lettleste.

DEL VI
Overføring av styringsmyndighet fra nasjonale til internasjonale organer

Mange mener at de problemene som den frie flyten av varer, tjenester og kapital skaper for industrilandene, bør søkes løst ved å overføre styringsmyndighet fra nasjonale til internasjonale organer.

Virkningene av en slik overføring drøftes i Del IV. Jeg argumenterer her for at problemene ikke kan løses på denne måten.

DEL V
Virkninger for u-landene av det økonomiske systemet i Industrisamfunnet

Under det nåværende økonomiske systemet står de nasjonale myndighetene i industrilandene overfor problemer som gjør det svært vanskelige for dem å skape akseptable forhold innenlands. Derfor synes de at de kan de ikke tillate seg å ta hensyn til hvordan den politikken de fører, påvirker u-landene Denne situasjonen kan en ikke bli kvitt ved å overføre styringsmyndighet fra nasjonale til internasjonale organer.

Sett det økonomiske systemet i Industrisamfunnet endres slik som skissert i Del III. I så fall blir det lettere for nasjonale myndigheter å sørge for akseptable forhold innenlands. Det innebærer at de da kan ta hensyn til hvordan deres politikk påvirker utviklingslandene, og antakelig også vil gjøre det.

DEL VI
Hvordan påvirker det økonomiske systemet i Industrisamfunnet, mulighetene for å få en økologisk bærekraftig utvikling?

Under det nåværende økonomiske systemet prøver nasjonale myndigheter å løse sine problemer blant annet ved hjelp av tiltak som øker produktiviteten. Dette fører til at produksjonen vanligvis øker med flere prosent per år i Industrisamfunnet. Med en slik produksjonsøkning er det umulig å få en økologisk bærekraftig utvikling. Den situasjonen kan en ikke bli kvitt ved å overføre styringsmyndighet fra nasjonale til internasjonale organer.

Overgang til det alternative systemet for Industrilandene som er skissert i Del III, vil gjøre det mulig for nasjonale myndigheter å håndtere sine problemer uten å bruke tiltak som øker produksjonen. Det vil øke sjansene for å få en økologisk bærekraftig utvikling.

Forenklinger og feil

I denne boka drøfter jeg mange emner. Derfor har det vært nødvendig å forenkle kraftig. Jeg har gjort dette dels ved å la være å stille spørsmål jeg kanskje burde ha stilt, og dels ved at jeg mange ganger har uttrykt meg kort og unyansert om kompliserte forhold.

Her er et eksempel: Over noen landegrenser mellom industriland kan arbeidskraften flyte fritt. Over andre kan det ikke det. Å gjøre rede på en tilfredsstillende måte for hvilke virkninger disse forskjellene får for den økonomiske utviklingen, ville ha gjort boka lengere og mer tunglest enn den har blitt. Jeg har derfor forenklet ved å la være å beskjeftige meg med flyten av arbeidskraft.

Så langt jeg kan bedømme har verken denne forenklingen eler andre forenklinger jeg har foretatt bevisst, ført til feil i hovedtrekkene i det bildet jeg har tegnet for leserne.

I denne boka beskjeftiger meg med svært mange forskjellige ting. Om noen av dem vet jeg nokså lite. Derfor må både leserne regne med at det fins feil i boka.

 

 Webmaster: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.