Meny:
Startsiden
   
H 17

SVAR FRA UD PÅ MINE SPØRSMÅL TIL STATSMINISTER JENS STOLTENBERG

Jeg har fått et brev som er undertegnet av en ekspedisjonsjef og en avdelingsdirektør i utenriksdepartementet. Her er brevet:

 


DET KONGELIGE UTENRIKSDEPARTEMENT

Fritz C. Holte
Østliveien 14
1415 Oppegård

Dato: 2. april 2001

Brev vedrørende St.meld.nr.12 (2000- 20001)

Statsministerens kontor har oversendt ditt brev til statsministeren av 14.februar d.å. til Utenriksdepartementet for besvarelse. Når det gjelder dine forslag til presiseringer av utsagn på meldingens side 11 har vi følgende kommentarer:

1. Uttrykket "samarbeidet mellom de europeiske landene" på s.11 er ment å dekke europeisk samarbeid generelt, ikke bare EU.

2. Uttrykket "målene om varig stabilitet" på s.11 må ses i sammenheng med hele avsnittet. Det framgår her at man ikke primært tenker på økonomisk, men på politisk stabilitet.

3. "Velferd for den enkelte" : Her er din tolkning dekkende.

4. "Aldri har heller mulighetene til å sikre målene..." : Overføring av myndighet til EU-institusjoner i Brussel er ett teoretisk tenkelig virkemiddel for å nå målene, men dersom den politiske vilje er til stede, er også mer mellomstatlige virkemidler aktuelle.

Når det gjelder dine andre spørsmål:

  • "Analogiresonnementet" : Vi er enige i at situasjonen for Norge i 1950-årene ikke er direkte sammenliknbar med Eus situasjon i dag.
  • Overføringene fra rike til fattigere regioner i EU: Du har nok rett i at slike overføringer i EU-regi i dag ikke er av tilstrekkelig omfang til alene å oppnå velferdsmålet slik du definerer det. Men de er et viktig bidrag, som mottakerne setter stor pris på.
  • Samarbeid mellom arbeidslivets parter på europeisk nivå om den økonomiske utviklingen: Hva som er sannsynlig og usannsynlig her er det vanskelig for Utenriksdepartementet å ha noen oppfatning om.
  • Virkemidler for å nå velferdsmålet: Et svar her må bygge på en sosialøkonomisk, faglig vurdering som Utenriksdepartementet ikke kan gi.

Webmaster: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.