Meny:
Startsiden
   
H 26

ØKT TOLL PÅ SALG AV FISK TIL ØST-EUROPA?

av
Fritz C. Holte

Første gang lagt ut: 27. mai 2001

INNLEDNING

En rekke land i Øst-Europa har søkt om medlemskap i EU. Det er nærliggende å interessere seg for hva som vil skje med norsk eksport av fisk til disse landene hvis de kommer inn i EU.

Jeg skal hovedsakelig referere noe av det som er blitt sagt om virkningene av en eventuell utvidelse av EU. Det er grunn til å regne med at alle de uttalelsene jeg skal sitere, bygger på en forutsetning om at Norges forhold til EU fortsatt kommer til å bli regulert av EØS-avtalen.

"FRYKTER TOLLMUR FOR NORSK FISK"

Her er noen utdrag fra artikkelen "Frykter tollmur for norsk fisk" i Ny Tid for 20-25 mai i år:

"Forsker Arne Melchior ved Norges Utenrikspolitiske Institutt (NUPI) mener situasjonen er meget uklar med hensyn til Norges eksportmuligheter til Øst-Europa i årene som kommer.

I dag har vi tilnærmet full tollfrihet på eksport av fiskeprodukter som følge av frihandelsavtalen med EFTA. - - - Men hvis Norge må betale EU-toll for å eksportere til disse landene vil vi ende opp med i snitt 8.2 prosent toll som tilsvarer en verdi på ca. 11 millioner kroner.
- - -
Å hevde at norsk fiskeeksport til søkerlandene kan bli redusert med et par hundre millioner kroner vil neppe være noen overdrivelse, mener Melchior.
- - -
Han mener det er fullt mulig at EU vil ta opp spørsmålet om adgang til ressursene i havet. Det vil si at EU vil kreve fiskerettigheter som motytelse for tollfrihet. Det kan også komme på tale å ta inn spørsmål om landbruk og støtte til regioner.

Departementsråd Krogh (i Fiskeridepartementet)sier at Øst-Europa er et spennende marked. - - - Hvordan tollbarrierer og andre barrierer vil se ut når søkerlandene er blitt fullverdige medlemmer, er det ingen som kan si noe om i dag.
- -
Men uansett om norske eksportører risikere at tollen går opp, viser erfaringene fra den gang Spania og Portugal ble medlemmer, at medlemskapet fører til økt etterspørsel. Krogh viser til at når spanjoler og portugisere fikk økt kjøpekraft, så økte etterspørselen etter sjømat. Han regner med at det samme vil skje i Øst-Europa.
- - -
Det er ikke grunnlag for skrekkscenarier for norsk pelagisk industri dersom Polen blir EU-medlem, sier Ragnvald Vågholm i Global Fish International A/S til nettavisen Intrafish. Vågholm tror at kampen vil stå om fiskeressursene - og dem sitter Norge på. Global Fish selger fisk for 1.2 milliarder i året. Polen står for 25 prosent av dette."

MINE KOMMENTARER

Jeg har beskjeftiget meg lite med salget av norsk fisk og fiskeprodukter til Øst-Europa, og skal derfor nøye meg med noen få kommentarer til de siterte uttalelsene.

1. Hvis Norge sier opp EØS-avtalen vil det forsterke virkningene av om de østeuropeiske land kommer inn i EU. En oppsigelse vil nemlig føre til at vi på fiskeeksporten til disse landene vil møte høyere tollsatser enn hva vi vil gjøre om vi beholder EØS-avtalen.

Det er imidlertid viktigere at mens vårt salg av sjømat til EU i 1999 utgjorde 61 prosent av det samlede salget, utgjorde salget til søkerlandene 4 prosent.1 Dette viser at en eventuell EU-utvidelse neppe kommer til å få avgjørende virkning på hvilken vekt vi synes vi bør legge på at oppsigelse av EØS-avtalen vil forverre vilkårene for norsk eksport av fisk og fiskeprodukter.

2. Uttalelsene fra departementsråd Krogh og salgssjef Vågholm har forsterket min tro på at vi ikke vil møte alvorlige avsetningsproblemer for fisken vår om vi sier opp EØS-avtalen.

  NOTE

1 Disse opplysningene er hentet fra Stortingsmelding mr. 12: 2000-2001, s. 101.


Webmaster: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.