Meny:
Startsiden
   
H 43  

INNLEDNING TIL DRØFTINGENE AV EFFEKTIVISERINGSMULIGHETENE

av
Fritz C. Holte

Første gang lagt ut: 17. august 2001

 

Jeg har ved flere anledninger hevdet følgende:

De offentlige utgifter må øke hvis velferdsstaten skal bevares. I årene framover kommer eldre mennesker til å utgjøre en stadig større andel av befolkningen. Det trekker i retning av økte offentlige utgifter til velferdstjenester. Økende effektivitet i ytingen av slike tjenester trekker i motsatt retning, men aldringen vil bety mer enn effektivitetsøkningen. Hvis vi skal unngå nedbygging av velferdsstaten, noe som i så fall antakelig også vil omfatte støtten til barnehager, skolefritidsordningen, ungdom under opplæring osv., må derfor de offentlige utgiftene vokse sterkt.

Finansieringen. Myndighetene kan finansiere de økte utgiftene ved å øke skattene og/eller ved å bruke mer av oljepengene. Så lenge vi fortsatt har like mye frihandel og kapitalflyt som nå, kan imidlertid økte skatter og økt bruk av oljepenger føre til kapitalflukt og dårlig konkurranseevne. Under slike forhold kan disse tiltakene derfor bare brukes til å finansiere en mindre del av det som trengs for å unngå nedbygging av velferdsstaten.

Konklusjoner. Nedbygging av velferdsstaten er uunngåelig hvis vi skal ha minst like store doser av frihandel og fri flyt av kapital som nå. Det betyr bl.a. at verken Arbeiderpartiet eller Høyre kan innfri sine valgløfter.

INNVENDINGENE

Det er store variasjoner i de innvendingene som er kommet mot min analyse. Det er imidlertid et viktig unntak fra dette. Bl.a. med henvisning til rapporter som nylig er kommet fra ECON og Statskonsult, hevder flere at jeg undervurderer mulighetene for effektivisering av offentlig sektor. Denne innvendingen bør tas alvorlig. Hvis effektiviseringsmulighetene er mye større enn jeg har forutsatt, svikter nemlig grunnlaget for min påstand om at Arbeiderpartiets og Høyres valgløfter ikke kan innfris.

I det følgende skal jeg derfor drøfte rapportene fra ECON og Statskonsult for å undersøke om disse rapportene viser at grunnlaget for min analyse svikter. Jeg skal dessuten si litt om hva vi kan slutte av Holdenutvalgets utredning og en rapport som nylig er kommet fra De Facto.

 


Webmaster: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.