Meny:
Startsiden
   
H 46  

H 46 DET ER FORSKJELL PÅ INDUSTRI OG OMSORG

av
Fritz C. Holte

Første gang lagt ut: 19. august 2001

 

Her er et sitat fra Dagavisens drøfting 20/7 av Statskonsults rapport om effektivisering i offentlig sektor (Jf. H 46):

"Rapporten har bekreftet det vi har hevdet lange; at det er et betydelig effektiviseringspotensial i norsk offentlig sektor, slår Per Kristian Foss i Høyre fast. Vi kan trekke paralleller til privat sektor der aluminiumsverk i dag har en bemanning som er halvparten av hva den var for 20 år siden. Likevel produseres det mer."

Foss trekker her en meget tvilsom parallell. I aluminiumsindustrien økes effektiviteten først og fremst ved å ta i bruk nye maskiner. Offentlig sektors virksomhet består imidlertid for en stor del av yting av omsorgs- og undervisningstjenester. I slik virksomhet spiller maskiner en mye mindre rolle enn i industrien, og det reduserer sjansene for å øke effektiviteten uten at kvaliteten på tjenestene reduseres. (Jf. Statskonsult-rapporten s. 27.)

Disse generelle uttalelsene utdypes i fagforeningslederes uttalelser om mulighetene for å redusere utgiftene på deres områder med 20-25 prosent:

"Jeg kan ikke skjønne at det kan gå i det hele, sier forbundsleder Tove Stangnes i Norsk Helse og Sosialforbund. Vi vet at de største kostnadene er personalkostnader. Jeg kan ikke skjønne hvordan man kan greie seg uten flere folk når det er mangel på folk allerede.

Leder Anders Folkestad i Lærerforbundet - - - (sier at) det er ikke mulig om en skal opprettholde kvaliteten og det mangfoldet i distriktene som man har i dag. Men om en legger ned skoler, operer med store klasser og reduserer det faglige tilbudet er det mulig, - - - " (Dagsavisen 19/7 2001.)

Konklusjonen på drøftingene foran blir:

Det er en meget tvilsom framgangsmåte Per Kristian Foss bruker når han anvender erfaringer fra aluminiumsindustrien som grunnlag for synsing om effektivitetspotensialet i offentlig virksomhet.

 


Webmaster: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.