Meny:
Startsiden
   
H 53

KORRESPONDANSE MED ARBEIDERPARTIET OM UTREDNING AV EØS-OPPSIGELSE

Første gang lagt ut: 2. september 2001

 

 

 ÅPENT BREV TIL ARBEIDERPARTIET

Mange mener at oppsigelse av EØS-avtalen vil ha så store skadevirkninger for Norge at dette ikke kan komme på tale. De synes derfor at det har lite for seg å lage en offentlig utredning om ulempene og fordelene ved en eventuell oppsigelse. De føler seg sikre på at hovedkonklusjonen i en slik utredning vil bli at ulempene er mye større enn fordelene.

Mange andre er mest opptatte av at EØS-avtalen har en rekke uheldige virkninger for oss. De mener derfor at vi bør finne ut om fordelene av å beholde avtalen er større enn ulempene ved å gjøre det. Noen av dem argumenterer bl. a. slik:

I et demokrati bør det tas hensyn også til dem som mener noe annet enn det flertallet av politikerne mener. Dette er ikke alltid praktisk mulig, men en bør i alle fall være lydhøre overfor betydelige mindretall.

Det fins mange - i hvert fall et stort mindretall av samfunnsmedlemmene - som misliker EØS-avtalen så sterkt at de ønsker å bli kvitt den. Derfor bør myndighetene utrede virkningene av å si den opp.

Valgkampen kan være en arena for dette spørsmålet. Jeg vil derfor spørre Arbeiderpartiet:

Vil Arbeiderpartiet i valgkampen foreslå at det skal foretas en offentlig utredning av fordelene og ulempene ved å si opp EØS-avtalen?

Sett at et annet parti er først ute med å foreslå at det skal foretas en offentlig utredning av fordelene og ulempene ved å si opp EØS-avtalen. Vil Arbeiderpartiet i så fall i valgkampen støtte forslaget, forholde seg passiv, eller motarbeide det?

Fritz C. Holte

 SVAR FRA ARBEIDERPARTIET

Takk for ditt brev til Arbeiderpartiet om EØS-avtalen.

I behandlingen av Stortingmelding nr. 12 (2000-2001) "Om Norge og Europa ved inngangen til et nytt århundre" sto Arbeiderpartiet sammen med flertallet på Stortinget fast at vi ønsker å bygge videre på EØS-avtalen. Du kan lese mer om våre synspunkter i innstillingen til denne meldingen. Vi vil vi ikke ta initiativ til en utredning om EØS-avtalen.

Vennlig hilsen
Solveig Torsvik
partisekretær
Arbeiderpartiet

 NYTT ÅPENT BREV TIL ARBEIDERPARTIET V/SOLVEIG TORSVIK

Utredning av virkningene av oppsigelse av EØS-avtalen

Hei:

Takk for din e-post 16. August.

Du svarte da at Arbeiderpartiet ikke vil ta initiativ til å få en utredning om EØS-avtalen. Derimot fikk jeg ikke noe svar på dette spørsmålet:

1. Sett at et annet parti er først ute med å foreslå at det skal foretas en offentlig utredning av fordelene og ulempene ved å si opp EØS-avtalen. Vil Arbeiderpartiet i så fall i valgkampen støtte forslaget, forholde seg passiv, eller motarbeide det?

Jeg ser gjerne at jeg får svar både på dette spørsmålet, og på følgende spørsmål:

2. Er Arbeiderpartiet helt sikre på at det ikke fins et betydelig antall nordmenn som ønsker å få utredet fordelene og ulempene ved å si opp EØS-avtalen?

3. Er Arbeiderpartiet enig i at det er rimelig å ta hensyn til hva betydelige mindretall mener, i hvert fall når det å ta slike hensyn ikke blokkerer for beslutninger flertallet mener er viktige?

4. Sett at Arbeiderpartiet mener både (1) at det kan tenkes at et betydelig antall nordmenn ønsker å få utredet virkningene av å si opp EØS-avtalen, og (2)) at det er rimelig å ta hensyn til betydelige mindretall. Vil det i så fall ikke være rimelig av Arbeiderpartiet å støtte et forslag om å få utredet disse virkningene?

Med vennlig hilsen

Fritz C. Holte

 SVAR FRA 2 ARBEIDERPARTIET

Brev fra en medarbeider i Arbeiderpartiet:

Til Fritz C. Holte

På vegne av Solveig Torsvik sender jeg hennes svar tilbake:

Jeg har ikke ytterligere kommentarer.

Beste hilsen
Solveig Torsvik

 


Webredaktør: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.