Meny:
Startsiden
   
H 54

KORRESPONDANSE MED HØYRE OM UTREDNING AV EØS-OPPSIGELSE

Første gang lagt ut: 2. september 2001

 

 

 ÅPENT BREV TIL HØYRE

 

Mange mener at oppsigelse av EØS-avtalen vil ha så store skadevirkninger for Norge at dette ikke kan komme på tale. De synes derfor at det har lite for seg å lage en offentlig utredning om ulempene og fordelene ved en eventuell oppsigelse. De føler seg sikre på at hovedkonklusjonen i en slik utredning vil bli at ulempene er mye større enn fordelene.

Mange andre er mest opptatte av at EØS-avtalen har en rekke uheldige virkninger for oss. De mener derfor at vi bør finne ut om fordelene av å beholde avtalen er større enn ulempene ved å gjøre det. Noen av dem argumenterer bl. a. slik:

I et demokrati bør det tas hensyn også til dem som mener noe annet enn det flertallet av politikerne mener. Dette er ikke alltid praktisk mulig, men en bør i alle fall være lydhøre overfor betydelige mindretall.

Det fins mange - i hvert fall et stort mindretall av samfunnsmedlemmene - som misliker EØS-avtalen så sterkt at de ønsker å bli kvitt den. Derfor bør myndighetene utrede virkningene av å si den opp.

Valgkampen kan være en arena for dette spørsmålet. Jeg vil derfor spørre Høyre:

Vil Høyre i valgkampen foreslå at det skal foretas en offentlig utredning av fordelene og ulempene ved å si opp EØS-avtalen?

Sett at et annet parti er først ute med å foreslå at det skal foretas en offentlig utredning av fordelene og ulempene ved å si opp EØS-avtalen. Vil Høyre i så fall i valgkampen støtte forslaget, forholde seg passiv, eller motarbeide det?

Fritz C. Holte

 SVAR FRA HØYRE

16/8

Jeg viser til nedenstående henvendelse med spørsmål om Høyre vil gå inn for å støtte en utredning av virkningene knyttet til å si opp EØS-avtalen.

Fra Høyres side er dette ikke aktuelt, hverken som eget initiativ eller om andre skulle foreslå noe slikt. Begrunnelsen er følgende:

EØS-avtalen er etter Høyres mening helt avgjørende for å ivareta norske interesser frem til Norge måtte bli medlem av EU. Det er derfor overhodet ikke aktuelt for oss å gå inn for å si opp EØS-avtalen. Da fremstår det også som både bortkastet og gal bruk av samfunnets ressurser å utrede virkningene av noe som simpelthen ikke bør gjennomføres.

Med vennlig hilsen
Høyres Hovedorganisasjon

Eirik Moen
Generalsekretær

 NYTT ÅPENT BREV TIL HØYRE

27/8

Virkningene av å si opp EØS-avtalen

Takk for brev av 16/8. Ifølge det brevet vil ikke Høyre støtte en utredning av virkningene av å si opp EØS-avtalen.

Jeg vil spørre Høyre:

1. Er Høyre sikker på at det ikke fins et betydelig antall nordmenn som ønsker å få utredet fordelene og ulempene ved å si opp EØS-avtalen?

2. Er Høyre enig i at det er rimelig å ta hensyn til hva betydelige mindretall mener, i hvert fall når det å ta slike hensyn ikke blokkerer for beslutninger flertallet mener er viktige?

3. Sett at Høyre mener både (1) at en ikke kan se bort fra at det ikke er usannsynlig at et betydelig antall nordmenn ønsker å få utredet virkningene av å si opp EØS-avtalen, og (2)) at det er rimelig å ta hensyn til betydelige mindretall. Vil det i så fall ikke være rimelig av Høyre å støtte et forslag om å få utredet disse virkningene?

Med vennlig hilsen
Fritz C. Holte

 SVAR 2 FRA HØYRE

Hei.

De problemstillingene du reiser var selvsagt vurdert før vi trakk vår konklusjon, uten at vi ser noen grunn til å gå inn i en ytterligere diskusjon om dette. Partiets standpunkt er det som ble redegjort for i Eirik Moens brev.

Med vennlig hilsen
HØYRES HOVEDORGANISASJON
Erik Wickstrøm
informasjonssekretær

 


Webredaktør: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.