Meny:
Startsiden
   
H 55

KORRESPONDANSE MED KRISTELIG FOLKEPARTI OM UTREDNING AV EØS-OPPSIGELSE

Første gang lagt ut: 2. september 2001

 

 

 ÅPENT BREV TIL KRISTELIG FOLKEPARTI

 

Mange mener at oppsigelse av EØS-avtalen vil ha så store skadevirkninger for Norge at dette ikke kan komme på tale. De synes derfor at det har lite for seg å lage en offentlig utredning om ulempene og fordelene ved en eventuell oppsigelse. De føler seg sikre på at hovedkonklusjonen i en slik utredning vil bli at ulempene er mye større enn fordelene.

Mange andre er mest opptatte av at EØS-avtalen har en rekke uheldige virkninger for oss. De mener derfor at vi bør finne ut om fordelene av å beholde avtalen er større enn ulempene ved å gjøre det. Noen av dem argumenterer bl. a. slik:

I et demokrati bør det tas hensyn også til dem som mener noe annet enn det flertallet av politikerne mener. Dette er ikke alltid praktisk mulig, men en bør i alle fall være lydhøre overfor betydelige mindretall.

Det fins mange - i hvert fall et stort mindretall av samfunnsmedlemmene - som misliker EØS-avtalen så sterkt at de ønsker å bli kvitt den. Derfor bør myndighetene utrede virkningene av å si den opp.

Valgkampen kan være en arena for dette spørsmålet. Jeg vil derfor spørre Kristelig Folkeparti:

Vil Kristelig Folkeparti i valgkampen foreslå at det skal foretas en offentlig utredning av fordelene og ulempene ved å si opp EØS-avtalen?

Sett at et annet parti er først ute med å foreslå at det skal foretas en offentlig utredning av fordelene og ulempene ved å si opp EØS-avtalen. Vil Kristelig Folkeparti i så fall i valgkampen støtte forslaget, forholde seg passiv, eller motarbeide det?

Fritz C. Holte

 SVAR FRA KRISTELIG FOLKEPARTI

21. august 2001

Til Fritz C. Holte / Klassekampen, angående åpent brev til partiene om EØS-avtalen

Oversender herved KrFs svar på de to spørsmålene vi har blitt forelagt. Svarene ligger som et Word-vedlegg.

Med vennlig hilsen
Kristelig Folkeparti
Dag A. Fedøy
Politisk sekretær

 

Til Fritz C. Holte

Det vises til e-post hvor du stiller følgende to spørsmål til Kristelig Folkeparti:

1) Vil Kristelig Folkeparti i valgkampen foreslå at det skal foretas en offentlig utredning av fordelene og ulempene ved å si opp EØS-avtalen?

2) Sett at et annet parti er først ute med å foreslå at det skal foretas en offentlig utredning av fordelene og ulempene ved å si opp EØS-avtalen. Vil Kristelig Folkeparti i så fall i valgkampen støtte forslaget, forholde seg passiv, eller motarbeide det?

På vegne av Kristelig Folkeparti vil jeg gi følgende svar:

1) KrF har vært - og er - opptatt av at EØS-avtalen løpende vurderes og evalueres, slik at Norge kan utnytte dens fordeler og arbeide for å forbedre den der det er hensiktsmessig. I den nye Europameldingen - som Stortinget behandlet sist vår - var hovedkonklusjonen denne: "EØS-avtalen har siden samarbeidet trådte i kraft 1. januar 1994 ivaretatt grunnleggende norske interesser på en god måte." Et bredt flertall i Stortinget sluttet seg til denne konklusjonen. Etter KrFs syn er det ikke grunnlag for å endre Norges tilknytningsform til EU. På denne bakgrunn ser ikke KrF noe behov for nå - i valgkampen - å foreslå noen offentlig utvalgsutredning, og anser oppsigelse av EØS-avtalen som en lite aktuell problemstilling.

2) Det vises til ovenstående svar på spørsmål 1. KrF er som sagt positiv til en løpende vurdering og evaluering av EØS-samarbeidet, men ser i utgangspunktet ikke noe behov for å oppnevne et offentlig utredningsutvalg med et oppdrag som kan tolkes som en forberedelse til en oppsigelse av EØS-avtalen. Når det gjelder KrFs holdning til eventuelle forslag som andre partier måtte sette fram, vil vi forøvrig ta endelig stilling til dem når de måtte foreligge og vi kan se nærmere på forslagets premisser.

 NYTT ÅPENT BREV TIL KRISTELIG FOLKEPARTI

28. august 2001

Virkningene av å si opp EØS-avtalen

Takk for brev av 21. August. Ifølge det brevet mener Kristelig Folkeparti at EØS-avtalen har ivaretatt norske interesser på en god måte, og at partiet derfor anser oppsigelse av EØS-avtalen som en lite aktuell problemstilling. Det er neppe tvil om at dette betyr at KrF ikke kommer til å foreslå at virkningene av en oppsigelse skal utredes.

I tilknytning til mitt spørsmål om hvordan Kristelig Folkeparti vil stille seg til et forslag om utredning av virkningene av oppsigelse (et forslag som nå er kommet), sier partiet bl. a. dette:

"KrF - - ser - - ikke noe behov for å oppnevne et offentlig utredningsutvalg med et oppdrag som kan tolkes som en forberedelse til en oppsigelse av EØS-aavtalen." (Min understreking. FCH)

Jeg synes ikke det er riktig å tolke den foreslåtte utredningen som en forberedelse til oppsigelse av EØS-avtalen. Utredningsutvalget må være like opptatt av å gjøre rede for de forholdene som taler for å beholde avtalen som av de forholdene som taler i motsatt retning. Det skal ikke forberede en oppsigelse, men skape et godt grunnlag for å kunne treffe et fornuftig valg mellom å beholde avtalen eller å si den opp.

Jeg vil spørre Kristelig Folkeparti:

1. Er KrF sikker på at det ikke fins et betydelig antall nordmenn som ønsker å få utredet fordelene og ulempene ved å si opp EØS-avtalen?

2. Er KrF enig i at det er rimelig å ta hensyn til hva betydelige mindretall mener, i hvert fall når det å ta slike hensyn ikke blokkerer for beslutninger flertallet mener er viktige?

3. Sett at KrF mener både (1) at det kan tenkes at et betydelig antall nordmenn ønsker å få utredet virkningene av å si opp EØS-avtalen, og (2)) at det er rimelig å ta hensyn til betydelige mindretall. Vil det i så fall ikke være rimelig av KrF å støtte et forslag om å få utredet disse virkningene?

Med vennlig hilsen
Fritz C. Holte

 IKKE SVAR FRA KRISTELIG FOLKEPARTI

Det kom ikke noe svar på dette brevet fra Kristelig Folkeparti.

 


Webredaktør: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.