Meny:
Startsiden
   
H 56

KORRESPONDANSE MED VENSTRE OM UTREDNING AV EØS-OPPSIGELSE

Første gang lagt ut: 2. september 2001

 

 

 ÅPENT BREV TIL VENSTRE

 

Mange mener at oppsigelse av EØS-avtalen vil ha så store skadevirkninger for Norge at dette ikke kan komme på tale. De synes derfor at det har lite for seg å lage en offentlig utredning om ulempene og fordelene ved en eventuell oppsigelse. De føler seg sikre på at hovedkonklusjonen i en slik utredning vil bli at ulempene er mye større enn fordelene.

Mange andre er mest opptatte av at EØS-avtalen har en rekke uheldige virkninger for oss. De mener derfor at vi bør finne ut om fordelene av å beholde avtalen er større enn ulempene ved å gjøre det. Noen av dem argumenterer bl. a. slik:

I et demokrati bør det tas hensyn også til dem som mener noe annet enn det flertallet av politikerne mener. Dette er ikke alltid praktisk mulig, men en bør i alle fall være lydhøre overfor betydelige mindretall.

Det fins mange - i hvert fall et stort mindretall av samfunnsmedlemmene - som misliker EØS-avtalen så sterkt at de ønsker å bli kvitt den. Derfor bør myndighetene utrede virkningene av å si den opp.

Valgkampen kan være en arena for dette spørsmålet. Jeg vil derfor spørre Venstre:

Vil Venstre i valgkampen foreslå at det skal foretas en offentlig utredning av fordelene og ulempene ved å si opp EØS-avtalen?

Sett at et annet parti er først ute med å foreslå at det skal foretas en offentlig utredning av fordelene og ulempene ved å si opp EØS-avtalen. Vil Venstre i så fall i valgkampen støtte forslaget, forholde seg passiv, eller motarbeide det?

Fritz C. Holte

 SVAR FRA VENSTRE

14. august 2001

Takk for din henvendelse vedr. EØS-avtalen.

I Venstres program for kommende periode står følgende:

"EØS-avtalen har fungert godt for norske økonomiske interesser. EØS-samarbeidet må imidlertid videreutvikles for å sikre norsk næringsliv likeverdige betingelser i EØS-området. Behandlingen av nye EØS-tillegg må bli reell og betydningsfull, og Norge må være villig til å bruke vetoretten for å sikre viktige politiske mål og kontroll med nasjonale ressurser. Norge bør også aktivt knytte seg til EU på nye områder, som for eksempel forsvars- og sikkerhetspolitikk. Innlemmelse av nytt EØS-regelverk i norsk lov stiller folkestyre overfor nye utfordringer. Spørsmål som tidligere ble ansett som innenrikspolitikk behandles nå som utenrikspolitikk. Skal EØS-avtalen fungere mer demokratisk og i tråd med brede samfunnsinteresser, må EØS-prosessene gjøres mer åpne og tilgjengelige. Blant annet bør det fremlegges en årlig EØS-melding for Stortinget. Det bør også settes av større midler til Stortingets, forvaltningens, og organisasjonenes arbeid overfor EØS-organene. Venstre vil opprette et Norges hus i Brussel for å styrke innsyn i og formidle kunnskap om saker som angår norske borgere, organisasjoner og media. Når avstanden til beslutningene øker må åpenhet og muligheter for medinnflytelse styrkes, ikke minst for organisasjoner og grupper med små økonomiske ressurser."

Som det framgår av dette har vi intet ønske å om si opp EØS-avtalen, men ser den som den naturlige tilknytningspunktet til EU for mange år framover. Som det også framgår av teksten over ønsker vi at alle sider av EØS-avtalen skal belyses og at det skal være mer åpenhet rundt EØS-prosessene bl.a. gjennom en årlig EØS-melding for Stortinget. Vi mener dette er tilstrekkelig og vil i utgangspunktet ikke bidra til en iverksettelse av en offentlig utredning om oppsigelse av avtalen.

Vennlig hilsen
Geir Olsen
generalsekretær, Venstre.

 NYTT ÅPENT BREV TIL VENSTRE

27. august 2001

Takk for brev av 14/8. Ifølge brevet vil Venstre "i utgangspunktet ikke bidra til en iverksettelse av en offentlig utredning om oppsigelse av EØS-avtalen".

I tilknytning til dette sitatet kan det være grunn til å understreke at den foreslåtte utredningen skal beskjeftige seg med virkningene av å si opp EØS-avtalen, ikke med om den bør sies opp . Utredningsutvalget må være like opptatt av å gjøre rede for de forholdene som taler for å beholde avtalen som av de forholdene som taler i motsatt retning. Det skal skape et godt grunnlag for å kunne treffe et fornuftig valg mellom å beholde avtalen eller å si den opp.

Jeg vil spørre Venstre :

1. Er Venstre sikker på at det ikke fins et betydelig antall nordmenn som ønsker å få utredet fordelene og ulempene ved å si opp EØS-avtalen?

2. Er Venstre enig i at det er rimelig å ta hensyn til hva betydelige mindretall mener, i hvert fall når det å ta slike hensyn ikke blokkerer for beslutninger flertallet mener er viktige?

3. Sett at Venstre mener både (1) at det kan tenkes at et betydelig antall nordmenn ønsker å få utredet virkningene av å si opp EØS-avtalen, og (2)) at det er rimelig å ta hensyn til betydelige mindretall. Vil det i så fall ikke være rimelig av Venstre å støtte et forslag om å få utredet disse virkningene?

Med vennlig hilsen
Fritz C. Holte

 IKKE SVAR FRA VENSTRE

Det kom ikke noe svar på dette brevet fra Venstre.

 


Webredaktør: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.