Meny:
Startsiden
   
H 60

KORRESPONDANSE MED SV OM UTREDNING AV EØS-OPPSIGELSE

Første gang lagt ut: 2. september 2001

 

 

 ÅPENT BREV TIL SV

Mange mener at oppsigelse av EØS-avtalen vil ha så store skadevirkninger for Norge at dette ikke kan komme på tale. De synes derfor at det har lite for seg å lage en offentlig utredning om ulempene og fordelene ved en eventuell oppsigelse. De føler seg sikre på at hovedkonklusjonen i en slik utredning vil bli at ulempene er mye større enn fordelene.

Mange andre er mest opptatte av at EØS-avtalen har en rekke uheldige virkninger for oss. De mener derfor at vi bør finne ut om fordelene av å beholde avtalen er større enn ulempene ved å gjøre det. Noen av dem argumenterer bl. a. slik:

I et demokrati bør det tas hensyn også til dem som mener noe annet enn det flertallet av politikerne mener. Dette er ikke alltid praktisk mulig, men en bør i alle fall være lydhøre overfor betydelige mindretall.

Det fins mange - i hvert fall et stort mindretall av samfunnsmedlemmene - som misliker EØS-avtalen så sterkt at de ønsker å bli kvitt den. Derfor bør myndighetene utrede virkningene av å si den opp.

Valgkampen kan være en arena for dette spørsmålet. Jeg vil derfor spørre SV:

Vil SV i valgkampen foreslå at det skal foretas en offentlig utredning av fordelene og ulempene ved å si opp EØS-avtalen?

Sett at et annet parti er først ute med å foreslå at det skal foretas en offentlig utredning av fordelene og ulempene ved å si opp EØS-avtalen. Vil SV i så fall i valgkampen støtte forslaget, forholde seg passiv, eller motarbeide det?

Fritz C. Holte

 SVAR FRA SV

Fritz C. Holte

20.08.01

Svar på spørsmål om SV sitt syn på ei utgreiing kring EØS-avtalen. Eg viser også til SV sitt arbeidsporgram, vedteke på vårt landsmøte i mars, som omtalar SV sitt syn på EØS-avtalen. Dette kan tinagst frå vårt partikontor eller lastast ned her (www.sv.no).

Vil SV i valgkampen foreslå at det skal foretas en offentlig utredning av fordelene og ulempene ved å si opp EØS-avtalen?

EØS-avtalen er den mest omfattande interansjonale avtalen Noreg nokon sinne har gått inn i. Vi har vore knytt til EU gjennom denne sidan 1994, og det er openbart at den har stor innverknad på det norske samfunnet. Etter nærare ti år er det etter SV si meining naturleg med ei grundig vurdering av denne avtalen og korleis den fungerer for Noreg. Eg vil difor ta opp med vår nye stortingsgruppe at SV bør gjere framlegg om ei offentleg utgreiing av positve og negative konsekvensar av EØS-avtalen. Ei slik utgreiing må dekke både økonomiske, juridiske og demokratiske sider ved avtalen.

Sett at et annet parti er først ute med å foreslå at det skal foretas en offentlig utredning av fordelene og ulempene ved å si opp EØS-avtalen. Vil SV i så fall i valgkampen støtte forslaget, forholde seg passiv, eller motarbeide det?

Eg viser til det forrige svaret; SV vil stø ei utgreiing av føremoner og ulemper ved EØS-avtalen.

Med vennleg helsing Bård Vegard Solhjell
Partisekretær

 


Webredaktør: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.