Meny:
Startsiden
   
H 71  

NYTT ÅPENT BREV TIL ØKONOMIAVDELINGEN FINANSDEPARTEMENTET

av
Fritz C. Holte

Første gang lagt ut: 8. september 2001

 

Oppegård, 7. september 2001.

Økonomiavdelingen, Finansdepartementet

v/ekspedisjonssjef Øystein Olsen,

Oslo

Fornyelsesalternativet

Hei:

Takk for brev som ga meg svar på noe av det jeg spurte om, men ikke alt.

FORNYELSESALTERNATIVET OG REFERANSEALTERNATIVET

For ikke å få for mange baller i luften på en gang, skal jeg i dette brevet holde meg til FA (Fornyelsesalternativet) og RA (Referansealternativet). At jeg blant Holdenutvalgets framskrivninger konsentrerer meg om RA, skyldes at FA i Langtidsprogrammets pkt. 6.2.4.introduseres på denne måten:

"For å illustrere hvordan det kan skapes grunnlag for å videreutvikle de offentlige velferdsstjenestene, er det utarbeidet en økonomisk framskriving, Fornyelsesalternativet, som skisserer en balansert utvikling. Fornyelsesalternativet skiller seg fra Referansealternativet mht, følgende forutsetninger: (Min understreking. FCH)

"Tiltak til fornyelse av offentlig sektor bidrar til at effektiviteten i offentlig tjenesteproduksjon øker. Det er lagt til grunn en årlig besparelse på ¼ prosent i arbeidskraftbehovet som kreves for å yte en gitt standard og dekningsgrad.

Gjennomsnittlig avgangsalder øker med ett år blant annet som følge av tiltak rettet mot godt arbeidsmiljø gjennom en aktiv seniorpolitikk og gjennom tiltak for å redusere sykefraværet, uføretilgangen og tidligavgangen.

Ungdom kommer i gjennomsnitt ett år tidligere i fullt arbeid blant annet som følge av reformer i høyere utdanning, endringer i studiefinansiering og reduksjoner i verneplikten.

ET VIKTIG TREKK VED FA

Jeg har merket meg og vil fra nå av ta hensyn til dine kommentarer til avsnittet "Metodene bak Fornyelsesalternativet" Det mest interessante i dette avsnittet er imidlertid følgende utdrag av det:

I Langtidsprogrammet står bl.a. dette :

"For å illustrere hvordan det kan skapes grunnlag forå videreutvikle de offentlige tjenesteytelsene er det utarbeidet en økonomisk framskriving, Fornyelsesalternativet." (Langtidsprogrammet pkt. 6.2.4. Min understreking FCH)

Slik jeg leser Langtidsprogrammet, betyr dette at en først pekte på en konklusjon som ble ansett for å være ønskelig. Deretter prøvde en å lage forutsetninger som kunne danne basis for å nå fram til den konklusjonen.

Dine kommentarer skaper ikke behov for å endre denne beskrivelsen av FA.

EN FORSKJELL MELLOM FA OG RA

Etter å ha lest dine kommentarer vil jeg uttrykke meg slik når jeg skal beskrive en interessant forskjell mellom FA og RA:

I det bildet jeg har av FA og RA kan vi med en litt uvant språkbruk si dette: I FA er "dosen av velferdstiltak" en eksogen størrelse, dvs det er gitt hvor stor den skal være. (Den skal være noe større enn den er i dag, uten at jeg vet hvor mye større.)

I RA er "dosen av velferdstiltak" en endogen størrelse, dvs den følger av kombinasjonen av relasjonene i RA og de forutsetningene som gjøres om de eksogene størrelsene i RA.

Jeg er ikke sikker på at beskrivelsen er av RA er riktig. Men om den skulle være feil, får dette ingen konsekvenser for rådet til Stoltenberg om ikke å bruke FA som grunnlag for å hevde at Arbeiderpartiet kan innfri sine valgløfter.

FORUTSETNINGENE I FA

Jeg har fått med meg at det i Langtidsprogrammets beskrivelse av FA er pekt på tre avvik mellom FA og RA. Mitt forrige brev til Økonomiavdelingen kunne imidlertid kanskje så tvil om dette fordi skrivefeil førte til at BL.A. ble utelatt i denne setningen:

"For å få den ønskede konklusjonen ble forutsetningene i et av Holdenutvalgets framskrivninger, Referansealternativet, endret på bl.a. to måter.

Det er to grunnet til at jeg i det forrige brevet ikke nevnte forutsetningen at utdanningstiden kommer til å bli kortere. Den ene er at det er ikke nødvending å drøfte den for å kunne konkludere med at FA antakelig i stor utstrekning bygger på synsing. Den andre var at tidsnød hadde ført til at jeg ikke hadde rukket å beskjeftige meg så pass mye med denne forutsetningen at jeg ønsket å kommentere den.

SPØRSMÅL

Jeg vil spørre deg/Økonomiavdelingen:

1. Forutsettes det i FA at effektiviteten i offentlig tjenesteproduksjon vil vokse med ¼ eller ½ prosent per år?

2. Forutsettes det i RA at effektiviteten i offentlig tjenesteproduksjon vil øke ned ¼ eller ½ prosent per år.?

3. Sett at det i RA forutsettes at effektiviteten i offentlig tjenesteproduksjon vil vokse med ¼ prosent per år, mens det i FA forutsettes at den vil vokse med ½ prosent per år. Hva er i så fall grunnlaget for denne forskjellen? Er mye av det synsing?

4. Er det riktig at forutsetningen om at gjennomsnittlig avgangsalder skal øke med ett år, i betydelig grad bygger på synsing?

5. Er det foretatt en beregning av FA der en på grunnlag av et presist sett av forutsetninger har regnet seg fram til et sett av tall på de endogene variable? Når ble i så fall beregningen foretatt?

Du vil sikkert legge merke til at noen av disse spørsmålene ble reist i mitt forrige brev, men ikke besvart i ditt brev,

Jeg har også merket meg at du i brevet til meg skriver

"Dessuten er nok økonomers innsikt i (kvantifiserbare)årsaks-virkningsforhold på mange sentrale utgiftsområder mangelfull."

Jeg er enig i det utsagnet. For meg er dette tilstrekkelig til å råde Stoltenberg fra å bruke FA som grunnlag for å garantere at Arbeiderpartiets valgløfter kan innfris.

Med vennlig hilsen

Fritz C. Holte


Webmaster: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.