Meny:
Startsiden
   
H 82  

HVORFOR ER MANGE SKEPTISKE
TIL DEVALUERINGER?

av
Fritz C. Holte

Første gang lagt ut: 28. oktober 2001

Innledning

Med en devaluering menes at et lands myndigheter gjør landets penger mindre verdt, målt i forhold til andre lands penger. Dette skjer gjenom heving av kursene på utenlandsk valuta.1

Mange er skeptiske til bruken av devalueringer. I denne artikkelen gjør jeg rede for årsakene til det.

En devaluering kan sette i gang en devalueringsspiral

La oss tenke oss at Storbritannia devaluerer. Det kan sette i gang en utvikling som noe forenklet kan beskrives slik:2

Første fase: Devalueringen fører til at Storbritannias konkurranseevne styrkes.

Andre fase: De landene som konkurrerer med Storbritannia, har fått sin konkurranseevne svekket. Derfor devaluerer de for at deres konkurranseevne skal bli minst like god som den var før Storbritannia devaluerte.

Tredje fase: Fordi Storbritannias konkurrenter har devaluert, er Storbritannias konkurranseevne blitt svekket. Derfor devaluerer Storbritannia på ny.

Dette kan fortsette i flere faser, der det i hver fase er én eller flere devalueringen som skyldes tidligere devalueringer og fører til nye devalueringer.

Ingen land er tjent med en slik utvikling. (Jf avsnittet Tre negative virkninger av devalueringer i det følgende.)

Fordelene av å devaluere vil lett gå tapt som følge av innenlands prisstigning

Men selv om en unngår en devalueringsspiral av den typen som er skissert foran, er det langt fra sikkert at et land på litt lengere sikt er tjent med å devaluere. Sett f.eks. at Storbritannia devaluerer. Det fører til at, målt i britiske pund, blir prisene høyere på varer Storbritannia importerer. Hvis britiske myndigheter ikke klarer å forhindre dette - og det klarer de antakelig ikke - fører dyrere importerte varer til at prisene på innenlandske produkter øker. Dels skjer dette nokså direkte ved at britiske bedrifter som bruker importerte råvarer, får økte produksjonskostnader, og derfor øker prisene. Det kan også lett skje mer indirekte på denne måten: Økte priser på importerte forbruksvarer fører til at lønnstakerne kan få kjøpt mindre enn før for sine inntekter. Derfor krever de, og får, høyere lønn. Lønnsøkningene fører til økte produksjonskostnader, og derfor også til høyere priser.

Vi vet av erfaring - og kan også forklare hvorfor - at rask prisstigning i én periode trekker i retning av rask prisstigning i neste periode. Hvis prissne begynner å stige raskt i Storbritannia, er det følgelig store sjanser for rask prisstigning der en tid framover. En slik prisutvikling svekker Storbritannias konkurranseevne.

En innenlandsk prisstigning som er forårsaket av en devaluering, kan bli så rask og så langvarig at dette skjer: Etter en tid er landets konkurranseevne blitt dårligere enn den var før devalueringen. I andre tilfeller kan prisstigning føre et land tilbake til forhold der konkurranseevnen er omtrent den samme som før.

Tre negative virkninger av devalueringer

En devaluering er et økonomisk sjokk. Hvis et lands myndigheter overveier om de skal devaluere, vil de som oftest mene at en eventuell devaluering må være kraftig for å ha de ønskede virkningene. De fleste devalueringer er derfor kraftige.

En kraftig devaluering fører til store endringer i rammebetingelsene for en rekke innenlandske og utenlandske bedrifter. For noen av dem blir konkurranseevnen så sterkt svekket at de må redusere produksjonen og si opp sysselsatte. For andre blir konkurranseevnen forbedret. Det skaper muligheter for økt produksjon og sysselsetting, men det kan av administrative og andre grunner ta betydelig tid før de klarer å utnytte disse mulighetene.

Forholdene kan beskrives ved å si at en kraftig devaluering er et økonomisk sjokk, og at sjokket skaper tilpasningsproblemer.

Devalueringsmuligheter skaper usikkerhet. Forholdene for et land kan være slike at det er grunn til å tro at myndighetene overveier om de skal devaluere. Lederne av de bedriftene som vil bli påvirket av en eventuell devaluering, vil være opptatte av om den kommer, og av hvor kraftig den i så fall bli Så lenge de er usikre på dette, vil antakelig mange av dem betenke seg på å sette i gang ny virksomhet.

Usikkerhet knyttet til om det blir devaluert og i tilfelle hvor mye, kan derfor bremse på den økonomiske aktiviteten og kan følgelig også bidra til arbeidsledighet.

Devalueringer skaper grunnlag for valutaspekulasjoner. Når en valuta devalueres, er det mulig å tjene mye på den for dem som kjøper og selger denne valutaen på de gunstigste tidspunktene. Den fortjenesten de oppnår på denne måten, må nødvendigvis være tap for andre. Kjøp og salg av valuta skaper nemlig ikke verdier.

Det er ikke vanskelig å finne eksempler på følgende: Noen ganger har valutaspekulanter gjennom kjøp og salg i valutamarkedene bevisst svekket en valuta så mye at myndighetene har sett seg nødt til å devaluere den. På denne måtene har spekulanter forårsaket devalueringer som ellers ikke ville ha blitt nødvendige.

  NOTER

1 Sett at det er forholdet mellom tilbud av og etterspørsel etter et lands penger - og altså ikke myndighetene - som sørger for at disse pengene blir mindre verdt i forhold til andre lands penger. I så fall kalles verdireduksjonen depresiering, ikke devaluering.

2 Jeg tar her sikte på å beskrive "kjernen" i et viktig forhold, og forenkler derfor bl.a. ved å se bort fra at Storbritannia kan ta hensyn til hva en devaluering vil bety for bruken av briske pund som internasjonalt betalingsmiddel.


Webmaster: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.