Meny:
Startsiden
   
H 96  

Hva menes med utvikling?

av
Fritz C. Holte

Første gang lagt ut: 26. mai 2002

 

Brev fra Anders

For en tid siden fikk jeg dette brevet:

Heisan!

Jeg heter Anders og sitter akkurat og skriver en oppgave om bygging av dammer og utvikling. Bidrar disse til utvikling, og eventuelt hva slags utvikling.

Det virker mer og mer innlysende at det er behov for et nytt utviklingsbegrep, ett som "premierer" sosial utjevning, god ressursbruk og lave klimautslipp for ånevne noe.

Det jeg sitter å lurer på er hva som er dagens definisjon av utvikling. Hva ligger i dagens begrep bortsett fra å øke BNP? Definerer den industrialiserte verden sin egen utvikling kun med økt økonomisk vekst, mens de definerer u-landenes utvikling kun ut i fra hvor mye de greier å tilbakebetale av sine lån?

Håper du har tid til å filosofere litt over dette å gi meg svar på dette.

Hjertelig hilsen Anders

Svar til Anders

Hei:

I motsetning til f.eks. "bruttonasjonalprodukt" er ikke ordet "utvikling" en del av det vi kan kalle "det sosialøkonomiske fagspråket". Derimot brukes det i dagligtalen; så vidt jeg kan forstå i disse to betydningene

En prosess som fører til endringer. (Ordet brukes uten at en tar standpunkt til om endringene er positive, nøytrale eller negative, Men vi kan kombinere det med andre ord, og bl.a. snakke om "en positiv utvikling" eller "en negativ utvikling")

En prosess som fører til ønskelige endringer.

Den andre betydningen er vanligvis upresis, fordi det er ulike syn på hva som er ønskelig.

Jeg synes det er greiest å unngå å bruke ord som anvendes i ulike betydninger. Sett at du skriver på en oppgave om dambygging, og det er din egen ide at du vil ta med en vurdering av de positive og negative konsekvensene som kan følge med bygging av dammer. I så fall synes jeg du skal beskrive og vurdere disse konsekvensene uten bruk av ordet "utviking".

Hvis du derimot har fått oppgitt av en lærer eller noen annen at du skal drøfte om bygging av en bestemt dam bidrar til utvikling, kan du f. eks. gå fram slik:

Gjøre rede for mulige konsekvenser av å bygge dammer. Peke på at som oftest er det ulike syn på hva som er mest ønskelig. Derfor er det ofte ulike muligheter for hvorvidt en sammenveiing av konsekvensene fører til en konklusjon om at en bestemt dambygging alt i alt er ønskelig, eller alt i alt er det motsatte. Det innebærer at hvis vi med "utvikling" mene "en prosess som fører til noe som er ønskelig", kan det være ulke syn på om den dambyggingen du drøfter kan kalles utvikling.

Som det kanskje går fram at det som er sagt foran, har jeg en tendens til å mene følgende: Vi bør ikke kaste bort tid med å drøfte hva som er "den riktige" betydningen av et bestemt ord. Men kanskje fører denne holdningen til at jeg tar for lett på språkproblemene. Mange mener nemlig at våre oppfatninger i høy grad preges av "det språket som stilles til vår disposisjon", og hevder derfor dette:

Det er viktig å se på sammenhengen mellom språk og oppfatning. Bl. a. er det viktig å se på virkningene av å bruke ord som både er upresise og gir positive assosiasjoner.

Ordet "utvikling" er et eksempel på et ord som både er upresist og gir positive assosiasjoner. Vi bør derfor antakelig være oppmerksom på hvordan dette ordet brukes.

Hilsen Fritz

 


 Webmaster: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.