Meny:
Startsiden
   
HN 2000:2

SYSTEMDEBATTEN

(versjon 7/1 2001)

av
Fritz C. Holte

ELENDIGHETEN

Det er i dag


massearbeidsledighet i industrilandene,

et brutalt arbeidsliv i industrilandene

svært ujevn fordeling av inntekter og velferd i industrilandene,

alvorlige miljøproblemer i industrilandene, og

meget dårlige forhold i u-landene, også her bl.a. i form av massearbeidsledighet, ujevn fordeling og alvorlige miljøproblemer.


Disse forholdene kaller jeg i det følgende Elendigheten.

OVERSIKT OVER SYSTEMDEBATTEN

Systemdebatten består dels av en begrunnet eller ubegrunnet påstand om at det ikke fins noe akseptabelt alternativ til den nåværende organiseringen av den økonomiske virksomheten. Denne påstanden kalles ofte TINA. (There Is No Alternative,) For øvrig består debatten av


Beskrivelse av Elendigheten

Drøfting av årsakene til Elendigheten.

Forslag til endringer av det økonomiske systemet.


For dem som ønsker å forandre systemet, er alle disse delene av debatten viktig.

Hensikten med debatten er å skape grunnlag for forbedringer av det økonomiske systemet. Forslag til endringer er en nødvendig del av et slikt grunnlag, og derfor en viktig del av debatten.

Systemet vil bli endret bare hvis mange mener at det bør endres. Beskrivelser av Elendigheten fører til at flere mener at systemet bør endres, og er derfor også en viktig del av debatten.

Det er ikke tilstrekkelig at mange mener at systemet bør endres. Det som teller, er om det blir endret, og om dette blir gjort på en måte som reduserer Elendigheten. Av to grunner er derfor drøftinger av årsaker viktige.

For det første: For å ha en rimelig sjanse til å finne fram til gode endringsforslag, må vi vite hvorfor det nåværende systemet skaper Elendigheten.

For det andre: Det vil øke sjansene for å få gjennomført en bestemt endring hvis det kan argumenteres for den ved å henvise til en overbevisende teori om hva som har skapt elendigheten.

EN ILLUSTRASJON

De artiklene som er inspirert av Holdenutvalgets utredning, kan brukes til å illustrere de generelle betraktningene foran.

Elendighetsbeskrivelsen. I artikkelen om Holdenutvalgets utredning beskrives en framtid for Norge der arbeidsledigheten er høy, inntekter og velferd er skjevt fordelt, arbeidslivet brutalt, en del velferdstiltak er blitt redusert eller avviklet, og politikken er lite miljøvennlig. Selv om bruttonasjonalproduktet er høyt i denne framtiden, vil nok mange betrakte beskrivelsen av Holdenutvalgets framtid som en elendighetsbeskrivelse.

Årsaksdrøftingen. I drøftingene av hvorvidt vi kan unngå Holdenutvalgets framtid hevdes dette: Den er en framtid der kapitalbevegelsene er frie. Frie kapitalbevegelser krever at det føres en politikk som gjør Norge til et attraktivt land for lokalisering av næringsliv. En slik politikk fører til de forholdene som er nevnt i elendighetsbeskrivelsen.

Forslaget til systemendring. Ifølge årsaksdrøftingen er frie kapitalbevegelser en grunnleggende årsak til at vi får elendigheten. Forslaget til systemendring går derfor ut på at de frie kapitalbevegelsene erstattes med kontroll av kapitaloverføringene til og fra utlandet. Det blir pekt på at en slik systemendring gjør det nødvendig å si opp EØS-avtalen.

 


Webredaktør: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.