Meny:
Startsiden
   
H146 

Debatt med Per Kleppe: Samlet etterspørsel etter produkter

av
Fritz C. Holte

Første gang lagt ut: 27-5-2004

 

(En mindre rettelse er foretatt 30.5 2004. F.C. Holte)

Etterspørselen etter produkter og etterspørselen etter arbeidskraft

I en markedsøkonomi er det etterspørselen etter produkter som er grunnlaget for at det fins jobber. Dett er nemlig den etterspørselen som fører til at bedriftene ønsker å produsere, og det er bedriftenes ønsker om å produsere som skaper etterspørsel etter arbeidskraft..

Jo mindre etterspørselen etter produkter er, desto mindre blir etterspørselen etter arbeidskraft. Det må bli arbeidsløshet hvis "samelet etterspørsel etter produkter" er mindre enn "den produktmengden som ville ha blitt produsert hvis det hadde vært full sysselsetting".

To årsaker til arbeidsløshet

I artikkelen Full sysselsetting? (H 135) drøftet jeg et tenkt industriland der det vanligvis er full sysselsetting fordi begge disse to kravene er oppfylte:

Det går lang tid mellom hver gang produksjonsteknikken endres.

"Samlet etterspørsel etter innenlands produserte produkter " er alltid minst like stor som "det som vil bli produsert innenlandsk hvis det er full sysselsetting".

Det vil være arbeidsløshet i et industriland eller i en gruppe industriland der minst et av kravene ikke er oppfylte. I artikkelen "Full sysselsetting" gjorde jeg rede for at i Industrisamfunnet endres produksjonsteknikken så ofte at det alltid er tilpasninger som bare er halvveis fullførte, og at dette er en av årsakene til arbeidsløshet. I denne artikkelen skal jeg hovedsakelig gjøre rede for at for liten "samlet etterspørsel etter produkter" også er en årsak til arbeidsløshet i Industrisamfunnet.

Søkelys mot samlet etterspørsel etter produkter i Industrisamfunnet

Jeg skal forenkle ved å se bort fra industrisamfunnets handel med andre deler av verden.

Forholdene i dag

Mange av dem som bor i Industrisamfunnet har vært arbeidsløse i flere år. Slik ville det ikke ha vært hvis "samlet etterspørsel etter produkter produsert i Industrisamfunnet" hadde vært stor nok til å kunne gi grunnlag for full sysselsetting i dette samfunnet. Med så stor etterspørsel etter produkter ville det nemlig - siden det er mange arbeidsløse - til en hver tid ha vært mange ledige jobber. Og hvis det hadde vært mange ledige jobber, ville få ha blitt gående ledige i årevis. Den betydelig langtidsledigheten viser derfor at for liten "samlet etterspørsel etter produkter produsert i Industrisamfunnet" er en av årsakene til arbeidsløshet i dette samfunnet.

Framtidsutsiktene

Det vil bli mindre arbeidsløshet i et industriland hvis "etterspørselen etter landets produkter" øker, målt i forhold til "produksjonen i landet ved full sysselsetting". Men av flere grunner er det i de aller fleste land lite sannsynlig at myndighetene kommer til føre en politikk som innebærer at det skjer. Her er en av disse grunnene:

Mindre arbeidsløshet vil føre til at lønnstakerne blir mindre redde for å miste jobbene sine. Under lønnsoppgjør vil de derfor kreve, og få, høye lønnstillegg. Høye lønnstillegg vil føre til at innenlandske priser øker raskere enn utenlandske. Følgelig vil konkurranseevnen bli stadig dårligere, og det er noe myndighetene ikke ønsker.

Hvis etterspørselen etter produkter ikke kommer til å øke i det enkelte industriland, kommer den selvfølgelig heller ikke til å øke i Industrisamfunnet. På grunnlag av det jeg har pekt på foran konkluderer jeg derfor slik:

Det er lite sannsynlig at - målt i forhold til produksjonen ved full sysselsetting - etterspørselen etter produkter kommer til å øke i Industrisamfunnet.

Det er derfor også lite sannsynlig at vi får en reduksjon i den arbeidsløsheten som skyldes at samlet etterspørsel etter produkter er for liten.

En mer inngående drøfting vil vise at, målt i forhold til produksjonen ved full sysselsetting, kommer etterspørselen etter produkter sannsynligvis til å bli lavere i Industrisamfunnet.

Framtidsutsiktene for arbeidsløsheten i Industrisamfunnet

Jeg har trukket disse konklusjonene om hva som vil skje i Industrisamfunnet i årene framover:

Den arbeidsløsheten som skyldes endringer i produksjonsteknikken, kommer sannsynligvis til å øke, (Det har jeg begrunnet i artikkelen "Full sysselsetting")

Det er lite sannsynlig at vi får en reduksjon i den arbeidsløsheten som skyldes at samlet etterspørsel etter produkter er for liten. (Det har jeg begrunnet foran i denne artikkelen.)

Derfor konkluderer jeg nå slik:

Arbeidsløsheten i Industrisamfunnet kommer antakelig til å øke i årene framover. I hvert fall kommer den neppe til å bli vesentlig lavere enn nå.

Denne konklusjonen gjelder den gjennomsnittlige utviklingen i løpet av en hver litt lengre periode. I perioder der konjunkturene blir bedre, vil vi antakelig noen ganger midlertidig får lavere arbeidsløshet.

 

 Webmaster: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.