Meny:
Startsiden
   
H 29  

KOMMENTARER TIL SVARET FRA GJEDREM

av
Fritz C. Holte

Første gang lagt ut: 17. juni 2001

INNLEDNING

Gjedrem har valgt å la sitt svar bestå hovedsakelig av et referat av et avsnitt fra årstalen; et avsnitt som er et annet enn det jeg beskjeftiget meg med.

Jeg er enig i noe av det Gjedrem skriver i det avsnittet han refererer i svarbrevet, men ikke i alt. Dette skal jeg imidlertid la ligge her.

Disse delene av svarbrevet har mer direkte tilknytning til mine spørsmål:

"Kapitalmarkedene er svært effektive verktøy for å kanalisere midler fra de som sparer til de som investerer.

Jeg er ellers ikke i tvil om at valg av organisering av eierskap i næringslivet kan belyses på en saklig og faglig måte med utgangspunkt i både økonomisk teori og empiri. Dette har jeg forsøkt." (Min kursivering. FCH.)

ADVOKATINNLEGG?

I mitt brev til Gjedrem spurte jeg:

Er du enig med meg i at din drøfting i årstalen av salg av statlige eiendeler i næringslivet, var et advokatinnlegg, og altså ikke en balansert "rettsbelæring"?

Gjedrem svarer ikke på dette spørsmålet med enten ja eller nei, slik jeg ba om. Men det han skriver i sitatet fra svarbrevet - og da sørlig setningen "Det har jeg forsøkt" - må vel tolkes at han svarer nei.

Hvis denne tolkningen er riktig, er jeg uenig med han. Jeg mener at jeg i "kapittel 4 i H 22 Sentralbankens bidrag til privatiseringsdebatten" har argumentert nokså overbevisende for at drøftingen var et advokatinnlegg.

BEHOV FOR Å INFORMERE OM AT HANS BIDRAG TIL PRIVATISERINGSDEBATTEN VAR ET ADVOKATINNLEGG?

I brevet til Gjedrem spurte jeg også:

Er du enig med meg i at privatiseringsdebatten vil bli ryddigere hvis det blir påpekt sterkere enn det er blitt gjort hittil, at drøftingen i årstalen av privatisering var et advokatinnlegg?

Hvis Gjedrem mener at hans drøfting ikke var et advokatinnlegg, svarer han uten tvil nei på dette spørsmålet.

TEMAENE I PRIVATISERINGSDEBATTEN

Mitt tredje spørsmål var:

Er du enig med meg i følgende: Det er langt fra opplagt at vi i privatiseringsdebatten - slik du gjorde det i årstalen - bør konsentrere oss om hvordan privatisering påvirker kapitalavkastning, økonomisk vekst og sysselsetting. Andre virkninger kan også bli ansett for å være relevante?

Jeg har vanskelig for å tro annet enn at Gjedrem svarer ja på dette spørsmålet. Denne delen av svarbrevet kan imidlertid tyde på at han likevel kanskje svarer nei:

"Jeg er ellers ikke i tvil om at valg av organisering av eierskap i næringslivet kan belyses på en saklig og faglig måte med utgangspunkt i både økonomisk teori og empiri. Dette har jeg forsøkt." (Min kursivering. FCH.)

Webmaster: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.