Meny:
Startsiden
   
H 70

SVAR FRA FINANSDEPARTEMENTET

til
Fritz C. Holte

Dette er svar på brevet i H 69.

Første gang lagt ut: 8. september 2001

 

Oslo, 2. September 2001

Kjære Fritz Holte

En rask tilbakemelding på ditt vedlagte brev. Generelt synes jeg det ikke er grunnlag for å karakterisere forutsetninger i beregninger presentert i Langtidsprogrammet (spesielt Fornyelsesalternativet) annerledes enn i Holdenutvalgets framskrivinger, og at det ligger mer "synsing" bak analysene i Langtidsprogrammet Generelt kan slike analyser betraktes som kravanalyser, jfr. blant annet at det i alle beregningsalternativene er forutsatt langsiktig balanse i offentlige finanser. Tilsvarende er det lagt inn litt ulike forutsetninger om hva som kreves på ulike områder for å få til en noenlunde balansert utvikling i perioden fram til 2050. I denne sammenheng er det selvfølgelig viktig at det er åpenhet omkring de forutsetningene som ligger bak beregningene. At koblingen til konkrete virkemidler (regelverksendringer mv.) i liten grad er diskutert må bl.a. ses i sammenheng med tidsperspektivet for analysene, samt selvfølgelig at LTP er et politisk dokument. Dessuten er nok økonomers innsikt i (kvantifiserbare) årsaks-virkningsforhold på mange sentrale utgiftsområder mangelfull.

Når det gjelder de elementene du nevner spesielt, er "Offentlig velferd alternativet" i Holdenutvalgets innstilling og i "Fornyelsesalternativet" basert på de samme forutsetningene om effektivisering i offentlig sektor og pensjonsalder. Det som skiller disse alternativene er at det i Holdenutvalget ble lagt til grunn økning i skatter og brukerbetalinger, mens det ikke ble gjort i LIP. På den annen side ble det i LTP, i motsetning til i Holdenutvalget som teknisk forutsetning, lagt til grunn at unge kommer tidligere i jobb som følge av reformer i utdanning og endringer i verneplikten.

Håper dette bidrar til klargjøring.

Med hilsen
Øystein Olsen
Director General
Ministery of Finance, Economic Policy Departement

 


Webredaktør: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.