Meny:
Startsiden
   

MER OM HVA DU KAN FINNE PÅ DENNE NETTSIDEN

av
Fritz C. Holte


Hvordan bør du velge ut det du skal lese?

Som nevnt på startsiden anbefaler jeg deg å lese det du syns ser mest interessant ut, og utsatte i hvert fall inntil videre å lese det øvrige stoffet. Men når dette først er sagt. vil jeg også si følgende; Hvis du kommer til å lese bare tre artikler, tror jeg du vil ha mest utbytte av å ha lest - og fordøyd - H 79 Hva slags framtid vil fortsatt internasjonal markedsliberalisme føre til ? , H 80 Hva bør vi sette i stedet for internasjonal markedsliberalisme? og H 2000:3 Hvilken økonomisk politikk bør føres i den alternative framtiden?

 

Artiklene og notatene er delt i sju grupper.

Gruppe 1 Hva slags framtid vil markedsliberalismen skape.

I denne gruppen drøftes hvilken framtid Norge vil få hvis internasjonal markedsliberalisme fortsatt skal ha en dominerende innflytelse på vår økonomiske kontakt med andre land.

Den viktigste artikkelen i gruppen er HA 2000: 1 Holdenutvalgets utredning. Holdenutvalget var et offentlig utvalg som sommeren 2000 la fram en utredning om Norges framtid. Utvalget forutsette at dosene av frihandel og fri kapitalflyt skulle være minst like store som nå, og trakk denne konklusjonen av det:

Norge må framtå som et attraktivt land for lokalisering av næringsvirksomhet. - - næringslivet (må) stå overfor gode rammevilkår som samlet sett må være like gode som i være konkurrentland.

I HA 2000:1 blir det gjort rede for at hvis vi må innrette oss etter denne konklusjonen, vil det i høy grad innskrenke spillerommet for norsk økonomisk poltikk. Bl.a. vil myndighetenes muligheter for å arbeide for mål i sysselsettings-, velferds- og miljøpolitikken bli sterkt redusert.

Gruppe 2 Markedsliberalisme, velferd og valgløfter

Gruppen inneholder omlag halvparten av de filene som ble publisert på nettsiden under valgkampen høsten 2001. Jeg hevder bl.a. følgende:

Både Arbeiderpartiet og Høyre ønsker at vi i årene framover skal ha minst like store doser av frihandel og fri flyt av kapital som nå. Hvis deres politikk skal "henge sammen" kan de ikke både gå inn for dette og for at velferdsstaten skal bevares i sitt nåværende omfang. Men de går inn for begge delene. Følgelig kan verken Arbeiderpartiet eller Høyre innfri valgløftene sine. I Gruppe 2 finns begrunnelsen for denne påstanden, referat av intervjuer og innlegg der bl.a. Jens Stoltenberg og Jan Petersen avviser påstanden, og mine kommentarer til disse intervjuene og innleggene. Påstanden om at verken Arbeiderpartiet eller Høyre vil kunne innfri sine valgløfter, kan oppfattes som en illustrasjon til at frihandel og fri kapitalflyt innskrenker spillerommet for norsk politikk. Gruppe 2 kan derfor oppfattes som en utdyping av temaet i Gruppe 1.

Gruppe 3 Alternativt system og alternativ politikk

Dette er hovedtemaene på nettsiden min:

1. Hvis internasjonal markedsliberalisme fortsatt skal spille en dominerende rolle i organiseringen av vår utenriksøkonomi, vil dette i høy grad innskrenke spillerommet for norsk økonomisk politikk.

2. Hva kan vi gjøre for å unngå den framtiden vi vil få hvis internasjonal markedsliberalisme fortsatt skal spille en dominerende rolle i organiseringen av vår utenriksøkonomi?

Det første temaet drøftes som alt nevnt i Gruppe 1; det andre her i Gruppe 3. Den viktigste artikkelen i Gruppe 3 er H 27 Det alternative systemet.

I likhet med hva jeg gjør i andre grupper, beskjeftiger jeg meg i Gruppe 3 hovedsakelig forholdene i Norge. Men i HA 2000:5 An Alternative Economic System - Why and How drøfter jeg hvordan gruppen som består av alle industriland, kan tenkes å innrette seg hvis den ønsker å unngå den framtiden som fortsatt markedsliberalisme vil skape.

Gruppe 4 Oppsigelse av EØS-avtalen

En av konklusjonene i Gruppe 3 er at hvis vi vil unngå den framtiden fortsatt markedsliberalisme vil skape, kan vi ikke beholde EØS-avtalen. Før og under valgkampen skrev jeg flere artikler der jeg argumenterte for at oppsigelse av avtalen burde bli et tema i valgkampen, og under valgkampen brevvekslet jeg med en rekke partier om dette. Gruppe 4 inneholder disse artiklene og denne brevvekslingen.

Oppsigelse av EØS-avtalen er noe av det vi må gjøre hvis vi skape et økonomisk system av den typen som er skissert i Gruppe 3. Gruppe 4 kan derfor betraktes som en utdyping av det temaet i Gruppe 3.

Gruppe 5 Debatter

I denne gruppen gjengir jeg andres bidrag til systemdebatten og beslektede emner, mine kommentarer til bidragene, og eventuelle svar på mine kommentarer. Hittil har jeg kommentert bidrag fra finansminister Karl Erik Schjøtt-Pedersen, direktør i NHO Kristin Clemet, statsministerer Jens Stoltenberg, tidligere statsminister Kåre Willoch og sentralbanksjef Svein Gjedrem. De debattene jeg hadde under valgkampen kunne også ha vært plassert her, men er i stedet plassert i Gruppe 2 og Gruppe 4.

Gruppe 6 Notater

Artiklene i denne gruppen har det til felles at de er korte og at det ikke er nærliggende å plassere dem i noen av de andre gruppene.

Gruppe 7 Økonomisk teori

Artiklene i denne gruppen gjør rede for noe av den økonomiske teorien jeg bruker. For hver artikkel er det nevnt om artikkelen anbefales lest også av dem som ikke er økonomer.

 


Webmaster: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.