Meny:
Startsiden
   

OVERSIKT OVER ARTIKLENE I GRUPPEN

 

2002

H 92 Koster hver krone i offentlige utgifter samfunnet langt mer enn en krone ?

Statsråd Victor D. Norman har sagt at hver krone i offentlige utgifter koster samfunnet langt mer enn én krone. Denne filen inneholder kommentarer fra Hallvard Bakke, Øystein Børmer og meg til Normans uttalelse.

H 93 Åpent brev til Victor D. Norman

I brevet spør jeg Norman om grunnlaget for hans uttalelse om hva offentlige utgifter koster samfunnet.

H 94 Åpent brev til Øystein Børmer

I filen H 92 kommenterer jeg bl.a. Børmers drøfting av Normans uttalelse om virkningene av skatter. I H 94 spør jeg Børmer om han er enig i kommentarene

H 97 Mer om de samfunnsmessige kostnadene av offentlige utgifter

I denne filen refererer og kommenterer jeg et brev jeg har fått; et brev om hvordan skattene påvirker arbeidsinnsatsen.

H 98 Svar fra Øystein Børmer

I H 93 og H 94 ba jeg statsråd Victor C. Norman og statssekretær Øystein Børmer utdype sine syn på de samfunnsmessige virkningene av offentlige utgifter.

Børmer har svart og hans svar gjengis i denne filen.

H 99 Svar til Øystein Børmer

H 100 Victor Norman ønsker ikke å svare

H 101 Brev fra Øystein Børmer 15. august 2002.

H 102 Svar på Børmers brev av 15.august 2002


2000 - 2001

 

AU 2000:1 Schjøtt-Pedersens svar til Langeland

I Stortingets spørretime 18/10 2000 stilte Langeland et spørsmål og et tilleggsspørsmål om aksjonen For velferdsstaten. I AU 2000:1 gjengis spørsmålene og finansminister Schjøtt-Pedersens svar.

 

HA 2000:7 Kommentarer til Schjøtt-Pedersens argumentasjon for frie kapitalbevegelser

I sine svar i spørretimen 16/10 2000 argumenterte Schjøtt-Pedersen for frie kapitalbevegelser. I HA 2000:7 kommenterer jeg hans argumentasjon.

 

HÅB 2000:1 Åpent brev til finansminister Schjøtt-Pedersen

I HÅB 2000/1 stiller jeg noen spørsmål i et åpent brev til Schjøtt-Pedersen. Spørsmålene bygger på kommentarene i HA 2000:7.

H 12: Forsøket på å få svar fra Schjøtt-Pedersen


H 3: Fortsatt i gal retning

Avisinnlegg skrevet av Kristin Clemet, og er utgangspunkt for H 4 - H 7.

 

H 4 , Kommentar til en debatt mellom Brox og Clemet.

Debatten gjelder bruken av begrepene skjermede næringer og konkurranseutsatte næringer.

 

De tre neste dokumentene.

Debatten mellom Kristin Clemet og meg om bruken av arbeidskraft består av de tre neste dokumentene. De utgjør en enhet, og bør leses i den rekkefølgen de er nummerert.

Du kan gjøre deg kjent med debatten enten ved å lese alle disse filene, eller ved å hoppe over å lese H 5 , men lese de to øvrige. Den første alternativet har den fordelen at du kan bli kjent med "den røde tråden" i mine kommentarer til Clemets avisinnlegg uten å bli avbrutt av hennes merknader. Det andre alternativet har den fordelen at du slipper å lese noe to ganger.

 

H 5 Kommentarer til Clemets artikkel

Kommentaren gjelder Clemets syn på bruken av arbeidskraft

 

H 6 Clemets merknader til mine kommentarer

Clemets merknader til mine kommentarer ti H 5. For å lette lesningen er kommentarene i H 5 tatt med i sin helhet også i H 6.

 

H 7 Kommentarer til Clemets merknader

Mine kommentarer til Clemets merknader i H 6.


H: 10 Kan velferdsmålet nås i EU ? - En kommentar til Stortingsmelding nr. 12 (2000-2001)

Kommentaren gjelder en påstand i stortingsmeldingen om hva som kan oppnås gjennom europeisk samarbeid. (Slik jeg tolker stortingsmeldingen menes det i den med "europeisk samarbeid" "overføring av beslutningsmyndighet fra nasjonale myndigheter til EU-organer".)

Stortingsmeldingen finnes på internett under Utenriksdepartementet nettsider.

 

H: 11 Åpent brev til statsminister Jens Stoltenberg

I H: 11 stiller jeg noen spørsmål til Stoltenberg, Spørsmålene bygger på kommentarene i H: 10.

 

H 17 Svar fra UD på mine spørsmål til statsminister Jens Stoltenberg

I H 11 stilte jeg noen spørsmål til statsministeren. Jeg har ikke fått svar fra han. Derimot har jeg fått svar fra Utenriksdepartementet. Svarene gjengis på denne filen.

 

H 18 Kommentarer til UDs svar på mine spørsmål til statsministeren

I denne filen gjør jeg først og fremst rede for hvorfor jeg synes at UDs svar er utilfredsstillende.


H13: Lyse og mørke sider ved globaliseringen. Foredrag av Kåre Willoch 01.02.01

I dette foredraget argumenterer Kåre Willoch for at markedsøkonomi er bedre enn alle andre økonomiske systemer.

H14: Kommentarer til Willochs foredrag "Lyse og mørke sider ved globaliseringen"

I denne artikkelen kommenterer jeg Willochs argumentasjon for at markedsøkonomi er bedre enn alle andre økonomiske systemer.


H 22: Sentralbanksjefens bidrag til privatiseringsdebatten

Hvert år holder sentralbanksjefen en såkalt årstale for framtredende politikere og næringslivsledere.

I H22 refererer og kommenterer jeg sentralbanksjef Svein Gjedrems drøfting i årstalen 2001 av hvorvidt det er ønskelig at staten selger sine eierandeler i næringslivet.

Jeg drøfter også virkningene av årstalen, og hevder at det vil gjøre privatiseringsdebatten ryddigere hvis det blir påpekt tydeligere enn hittil at det Gjedrem sa i årstalen om privatisering bør oppfattes som et advokatinnlegg.

H23 Åpent brev til sentralbanksjef Svein Gjedrem

I H23 stiller jeg tre spørsmål til Gjedrem. Spørsmålene bygger på kommentarene i H22.

H28 Svar fra sentralbanksjef Svein Gjedrem

I H 23 stilte jeg tre spørsmål til Gjedrem. Her er hans svar.

H29 Kommentarer til svaret fra Svein Gjedrem


H 84 Hva bør være Attac Norges alternativ(er) til internasjonal markedsliberalisme?

I denne artikkelen refereres og kommenteres en debatt mellom Unni Berge og Audun Lysbakken.


H 91 Hvorfor trenger mange par to inntekter for å kunne klare seg i etableringsfasen?

For en tid siden fikk jeg et brev fra en som heter Wibeke. Hun ba meg kommentere en diskusjon om årsakene til følgende: Et par trenger nå to inntekter for å kunne etablere seg, mens det ikke var nødvendig i 1960-årene. - Denne filen inneholder brevet og mitt svar på det. Webmaster: John Vedde.   Har du innspill innholdet på denne siden, kontakt Fritz C. Holte.