Fritz C. Holte

fritzholte.com

En fjerde vei

Anmeldelser

Artikler

"EN FJERDE VEI"

Alternativer til internasjonal markedsliberalisme

av Fritz C. Holte

ISBN: 9788274773622

Utgitt 2008, Forlag: UNIPUB

Boka kan kjøpes eller bestilles i alle bokhandler.

 

Anmeldelser av boka

Artikler om beslektede emner

 

Heftet "Et forsøk på nytenking"

Hefte utgitt i 2009: "Et forsøk på nytenking", 2009 (pdf). Heftet bør leses sammen med boka "En fjerde vei - Alternativer til internasjonal markedsliberalisme".

Ønsker du heftet i papirform, kan det bestilles ved å sende en epost til bestilling@roskva.no. Pris kr 100,- inkludert porto.

 

Orientering om "Den fjerde vei"

I dag er det i industrilandene mer velstand enn noen gang tidligere. Men samtidig har en i disse landene mange alvorlige problemer. Blant dem er en gruppe jeg kaller "De fem problemene". Gruppen består av (1) offentlig fattigdom, (2) høy arbeidsløshet, (3) meget skjev fordeling av de inntektene som skapes i næringslivet, (4) et brutalt næringsliv for noen, og (5) bruk av produksjonsmetoder skaper globale miljøproblemer.

I en del år har jeg lett etter akseptable alternativer til det nåværende økonomiske systemet. Resultatene av letingen har jeg gjort rede for i den boka du leser om nå. I den drøfter jeg tre muligheter for hvordan den økonomiske virksomheten i et land eller en gruppe land kan være organisert. Jeg kaller disse mulighetene henholdsvis "det nåværende økonomiske systemet", det alternative økonomiske systemet for Norge" og "det alternative økonomiske systemet for Industrisamfunnet"

Det nåværende økonomiske systemet er et system der det langt på vei er fri flyt av kapital, varer og tjenester mellom industrilandene. Ved å bruke Norge som eksempel viser jeg at den frie flyten fører til av det er umulig for myndighetene i et industriland å sørge for en varig reduksjon av de fem problemene i sitt land..

I "det alternative økonomiske systemet for Norge" er det andre regler enn nå for Norges utenrikshandel og for kapitaloverføringene mellom Norge og det øvrige industrilandene. Reglene for handelen og kapitaloverføringene mellom de øvrige industrilandene er som nå.

Det kan vises at det under "det alternative økonomiske systemet for Norge" er det mulig for norske myndigheter å sørge for en varig reduksjon av De fem problemene i Norge. Men det vil måtte skje forholdsvis langsomt. Systemet er likevel viktig fordi det viser følgende: Norge kan begynne kampen mot de fem problemene på egen hånd.

I noen sammenhenger er det formåltjenlig å betrakte alle industriland som ett samfunn. Jeg kaller det "industrisamfunnet".

Under "det alternative økonomiske systemet for Industrisamfunnet" kan myndighetene i et industriland føre en økonomisk politikk som raskt sørger for en varig og meget betydelig reduksjon av de fem problemene i sitt land.

Jeg mener at det jeg skriver om det nåværende økonomiske systemet er det viktigste i boka. Der viser jeg som alt nevnt at hvis det økonomiske systemet er som nå er det umulig å finne en økonomisk politikk som fører til en varig reduksjon, av de fem problemene. Dette er viktig av minst to grunner. Det betyr at det er bortkastet tid og resurser å prøve å finne en slik politikk. Det betyr også at hvis vi ønsker en varig reduksjon av de fem problemene må vi endre det økonomiske systemet..

Men også det jeg skriver om de alternative systemene er viktig.. Boka ville ha blitt mindre nyttig for samfunnsdebatten hvis jeg ikke hadde pekt på systemer som gjør det mulig å få en varig reduksjon av de fem problemene.

I denne boka drøfter jeg mange kompliserte emner. Derfor har det vært nødvendig å forenkle kraftig. Jeg har gjort dette ved at jeg mange ganger har uttrykt meg kort og unyansert om kompliserte forhold. Jeg mener imidlertid at det kan argumenteres overbevisende fir at forenklingene har ikke ført til feil i de konklusjonene jeg har trukket.

Jeg har ønsket å skrive en bok som vil føre til mer debatt om spørsmål som er viktige for storparten av dem som bor i Norge. Demokratiske hensyn tilsier at i den debatten bør flest mulig ha forutsetninger for å delta. Derfor har jeg satt mye inn på å prøve å skrive boka slik at den er leselig for så mange som mulig.

Fritz C, Holte

www.fritzholte.com |   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.