Meny:
Startsiden
   

 

GRUPPE 1: HVA SLAGS FRAMTID VIL MARKEDSLIBERALISMEN SKAPE

 

INNLEDNING

 

I denne gruppen drøftes hvilken framtid Norge vil få hvis internasjonal markedsliberalisme fortsatt skal ha en dominerende innflytelse på vår økonomiske kontakt med andre land. Den viktigste artikkelen i gruppen er HA 2000:1 Holdenutvalgets utredning.

 

OVERSIKT OVER ARTIKLENE I GRUPPEN

 

H 103 Innledningen i Fritz C. Holtes planlagte bok"En annen verden er mulig"

Denne filen er innledningen til en bok jeg holder på å skrive.

 

H 79 Hva slags framtid vil fortsatt internasjonal markedsliberalisme føre til ?

Mye av denne filen er en forkortet versjon av HA 2000:1 Holdenutvalgets utredning, men den inneholder også en del om framtidsutsiktene for andre land enn Norge. Drøftingene knyttes til ATTACs mål om at vi i fellesskap skal vinne tilbake makten over vår framtid.

 

HA 2000:1 Holdenutvalgets utredning

Holdenutvalget var et offentlig utvalg som sommeren 2000 la fram en utredning om Norges framtid. Utvalget forutsette at dosene av frihandel og fri kapitalflyt skulle være minst like store som nå, og trakk denne konklusjonen av det:

Norge må framtå som et attraktivt land for lokalisering av næringsvirksomhet. - - næringslivet (må) stå overfor gode rammevilkår som samlet sett må være like gode som i være konkurrentland.

I HA 2000:1 blir det gjort rede for at hvis vi må innrette oss etter denne konklusjonen, vil det i høy grad innskrenke spillerommet for norsk økonomisk poltikk. Bl.a. vil myndighetenes muligheter for å arbeide for mål i sysselsettings-, velferds- og miljøpolitikken bli sterkt redusert.

 

H 1: Den andre markedsliberalistiske framtiden

Den andre markedsliberalistiske framtiden er en framtid der Norge har frihandel og frie kapitalbevegelser, og den nåværende valutakurspolitikken.. Men i motsetning til hva som er tilfelle i Holdenutvalgets framtid er Norge i Den andre markedsliberalistiske framtiden et like attraktivt land for lokalisering av næringsliv.

 

H 85 Kapitaloverføringer

I denne artikkelen blir det gjort rede for forskjellige typer av kapitaloverføringer over landegrensene, argumenter for og mot fri flyt av kapital, og hvordan kapitaloverføringer kan begrenses.

 

H 87 Internasjonal handel

I denne artikkelen skisseres en del teorier om årsakene til internasjonal handel.

 

H 95 Argumenter for og mot frihandel

I denne artikkelen blir det gjort rede for argumenter som blir brukt av henholdsvis tilhengerne og motstanderne av frihandel. Artikkelen munner ut i følgende spørsmål: Fins det bedre måter å organisere den internasjonale handleen på enn frihandel? Tilhengerne av frihandel mener at svaret er nei. Jeg mener at det er ja.

Artikkelen inneholder en del stoff som har vært publisert på nettsiden tidligere, bl. a, i H 14 Kommentarer til Willochs foredrag "Lyse og mørke sider ved globaliseringen". Men den inneholder også en god del nytt stoff; og det stoffet er som er publisert tidligere, er organisert på en annen nåte nå.


 

H 15: OECDs råd til norske myndigheter.

Den internasjonale organisasjonen OECD ga i februar 2001 en del råd om hvilken økonomisk politikk norske myndigheter bør føre. I H: 15 refererer og kommenterer jeg disse rådene, som langt på vei svarer til de rådene Hollen utvalget ga. (Jf.. HA 2000:1)

H 9 Kommentarer til "Adjø solidaritet?" av Jon Erik Dølvik

I "Adjø solidaritet?" gjør Dølvik rede for hvordan norske myndigheter, LO og NHO i 1990-åene samarbeidet om fastsetting av lønninger. Han drøfter også mulighetene for å få et lignende samarbeid på europeisk plan.