Meny:
Startsiden
   

 

GRUPPE 3: ALTERNATIVT SYSTEM OG ALTERNATIV POLITIKK

 

INNLEDNING

 

Dette er hovedtemaene på nettsiden min:

1. Hvis internasjonal markedsliberalisme fortsatt skal spille en dominerende rolle i organiseringen av vår utenriksøkonomi, vil dette i høy grad innskrenke spillerommet for norsk økonomisk politikk.

2. Hva kan vi gjøre for å unngå den framtiden vi vil få hvis internasjonal markedsliberalisme fortsatt skal spille en dominerende rolle i organiseringen av vår utenriksøkonomi?

Det første temaet drøftes som alt nevnt i Gruppe 1, det andre her i Gruppe 3. Den viktigste artikkelen i Gruppe 3 er H 27 Det alternative systemet.

I likhet med hva jeg gjør i andre grupper, beskjeftiger jeg meg i Gruppe 3 hovedsakelig forholdene i Norge. Men i HA 2000:5 An Alternative Economic System - Why and How drøfter jeg hvordan gruppen som består av alle industriland, kan tenkes å innrette seg hvis den ønsker å unngå den framtiden som fortsatt markedsliberalisme vil skape.

 

OVERSIKT OVER ARTIKLENE I GRUPPEN

 

H 80 Hva bør vi sette i stedet for internasjonal markedsliberalisme?

Mye av denne filen er en forkortet versjon av H 27 Det alternative systemet, men den inneholder også en del om framtidsutsiktene for andre land enn Norge. Drøftingene knyttes til ATTACs mål om at vi i fellesskap skal vinne tilbake makten over vår framtid. Sammen med H 79 var H 80 grunnlaget for et seminarinnlegg på Globaliseringskonferansen i Oslo 11-13 oktober 2001.

 

H 88 Rammebetingelser konkurranseevne og styringsmuligheter

I denne artikkelen foreslår jeg en systemendring som sikkert mange vil stille seg tvilende til, i hvert fall i første omgang. Jeg har ønsket å begrunne forslaget på en best mulig måte, og det har ført til at artikkelen er blitt lang. Sett at du synes at den er så lang at du kvier deg for å lese det hele. I så fall foreslår jeg at du leser i hvert fall kapittel 1 i Del I og kapittel 7 i Del III.

NB! Jeg anser denne artikkelen for å være en viktig del av et forsøk på å finne fram til et akseptabelt alternativ til det nåværende økonomiske systemet.

 

H 89 Motstanden mot globalisering

Den første delen av denne artikkelen er en oversikt over en rekke krav fra globaliseringsmotstanderne. På bakgrunn av bl.a. den oversikten drøfter jeg deretter teorien om at vi bør prøve å skaffe oss styring over den økonomiske utviklingen utelukkende eller hovedsakelig ved å gi internasjonale organer beslutningsmyndighet. Artikkelen avsluttes med noen kommentarer til boka No Logo.

 

H 81 The Crawling Peg

H 81 utdyper (på norsk) den valutakurspolitikken som er skissert i H 80.

 

H27 Det alternative systemet.

I denne artikkelen drøfter jeg et alternativ til det nåværende økonomiske systemet i Norge. Systemet er tidligere blitt presentert i HA 2000 2 Den alternative framtiden, men den begrunnelsen og drøftingen jeg gir her H 27, er mer gjennomarbeidet og mer omfattende enn den som ble gitt i HA 2000 2.

Jeg vil oppfordre alle som ser på min hjemmeside til å lese denne artikkelen. Hvis vi skal kunne få en akseptabel framtid er det nemlig ikke nok at vi roper "Bort med den internasjonale markedsliberalismen". Å gjøre det, kan være en begynnelse. Men hvis vi skal kunne få en akseptabel framtid, må vi finne fram til hva vi vil sette i stedet for markedsliberalismen. Jeg er ubeskjeden nok til å mene at det jeg sier her i H 27 er et brukbart utgangspunkt for drøftinger av hvordan vi bør endre det økonomiske systemet.

 

H 30 Temaer i en mer omfattende drøfting av Det alternative systemet

I denne filen peker jeg på noen emner det kan være rimelig å beskjeftige seg med i en mer omfattende drøfting av Det alternative systemet.

 

HA 2000:5 An Alternative Economic System - Why and How

I denne artikkelen blir det pekt på tre teser om industrilandenes framtid. Deretter blir de gjort rede for ti politiske konklusjoner som har vært retningsgivende for hvilke endringer i industrilandenes økonomiske system jeg har beskjeftiget meg med. Til slutt blir de endringene skissert.

Selv om du ikke leser hele denne artikkelen vil jeg anbefale å lese avsnittet "Ten political conclusions".

HA 2000:5 er lagt ut på internettsiden til ATTAC. ATTAC er en internasjonal organisasjon som har de fleste av sine medlemmer i Frankrike.

Når du leser HA 2000:5 bør du vurdere om det er noen av de politiske konklusjonene du er uenig i, og hvilke konsekvenser det i så fall kan tenkes å få for din holdning til det jeg skriver.

 

H 19 En dialog med en moderat systemkritiker

I denne filen har jeg en dialog med en tenkt person som ønsker å endre det økonomiske systemet litt, men ikke mye. Dialogen gir en oversikt over hvorfor jeg mener det bør endres mye.


 

HA 2000:2 Den alternative framtiden. ( versjon 17.6.2001)

Før 7/1 01 ble denne artikkelen kallt "Kan vi unngå den framtiden Holdenutvalget tror vi får ?". Jeg har samtidig med dette endret innledningen til denne artikkelen.

Med Den Alternative framtiden menes en framtid der myndighetene kontrollerer kapitaloverføringene til og fra utlandet, og der valutakurspolitikken er en annen enn nå. I HA 2000:2 drøftes om vi kan klare å realisere Den alternative framtiden og hva vi kan oppnå hvis vi klarer å gjøre det.

Fordi jeg 17.6.01 har skrevet en egen artikkel om Det alternative systemet, har jeg kunnet sløyfe mye av den tidligere versjonen av HA 2000 2. Denne nye versjonen består av det som ble sagt i kapitlene 5-9 i den tidligere versjonen.

 

H 2 Den alternative framtiden - noen spørsmål og mine svar

I H 2 svarer jeg på spørsmål jeg har fått fra lesere av nettsiden i forbindelse med artikler i gruppe 1.

 

HA 2000:3 Hvilken økonomisk politikk bør føres i Den alternative framtiden?

I HA 2000:3 drøftes hovedsakelig hvordan Norge bør utnytte det spillerommet for økonomisk politikk vi vil få hvis vi klarer å realisere Den alternative framtiden. Men det sies også litt om bruken av oljepengene i den nærmeste framtiden, som nødvendigvis vil være en framtid der vi fortsatt har vårt nåværende økonomiske system.