Meny:
Startsiden
   

GRUPPE 6 NOTATER

 

INNLEDNING

 

Artiklene i denne gruppene har det til felles at de er korte, og at det ikke er nærliggende å plassere dem i noen av de andre gruppene.

 

OVERSIKT OVER ARTIKLENE I GRUPPEN

 

H 162 Seks notater om regjeringenes løfter om utbygging av velferdsstaten og lavere arbeidsløshet

I denne filen argumenterer jeg for at regjeringen ikke kan klare å innfri løftene i Soria Moria erklæringen omfattende utbygging av velferdsstaten og betydelig lavere arbeidsløshet.

 

HN 2000:1 Greiders metafor

I notatet sammenlignes drivkraften bak den økonomiske utviklingen med en maskin uten styring.

 

HN 2000:2 Systemdebatten

I notatet blir det gjort rede for en mulig inndeling av systemdebatten. Inndelingen illustreres ved å vise til Holdenutvalgets utredning og debatten om den.

 

H 8 En misvisende sammenligning mellom land og multinasjonale foretak

Landenes bruttonasjonalprodukter sammenlignes i blant med omsetningsverdiene for de største multinasjonale foretakene. I notetet argumenteres for at dette er en misvisende sammenligning.

 

H 20 Ny forskrift for pengepolitikken

I H 20 blir det pekt på at Norge har gått over fra å prøve å holde kursen på euro konstant over tid, til å prøve å sørge for at det norske prisnivået over tid ikke skal øke raskere enn 2.5 % per år.

 

H31 U-landenes framtid

I dette notatet argumenterer jeg for at u-landene vil kunne få akseptable forhold i framtiden bare hvis det økonomiske systemet i i-landene tilfredsstiller visse krav. Det innebærer at de som først og fremst er opptatte av forholdene u-landene også bør interessere seg for systemendringer i industrilandene.

 

H 90 Krugman om Den allment aksepterte oppfatningen

Dette notatet består først og fremst av den amerikanske økonomen Paul Krugmans redegjøring for følgende: Med korte mellomrom har det funnet sted store endringer i hva som er den allment aksepterte oppfatningen blant folk i ledende posisjoner av hvilken økonomisk politikk som bør føres. Dette indikerer at den allment aksepterte oppfatningen blant disse om forholdes få år kanskje vil være en annen den er nå.

Notatet anbefales!

 

H 96 Hva menes med utvikling?

I denne filen drøftes bruken av ordet "utvikling".

 

H 131 Prinsippene for folketrygdreformen

Dette er for tiden (mars 2004) en omfattende debatt om hvorvidt, og i tilfelle hvordan, folketrygden bør reformeres. I denne filen peker jeg først og fremst på visse forhold som så vidt jeg vet har vært lite framme i denne debatten.