Meny:
Startsiden
   

GRUPPE 4 OPPSIGELSE AV EØS-AVTALEN

 

INNLEDNING

 

En av konklusjonene i Gruppe 3 er at hvis vi vil unngå den framtiden fortsatt markedsliberalisme vil skape, kan vi ikke beholde EØS-avtalen. Før og under valgkampen i 2001 skrev jeg flere artikler der jeg argumenterte for at oppsigelse av avtalen burde bli et tema i valgkampen, og under valgkampen brevvekslet jeg med en rekke partier om dette. Gruppe 4 inneholder disse artiklene og denne brevvekslingen.

Oppsigelse av EØS-avtalen er noe av det vi må gjøre hvis vi skape et økonomisk system av den typen som er skissert i Gruppe 3. Gruppe 4 kan derfor betraktes som en utdyping av det temaet i Gruppe 3.

 

OVERSIKT OVER ARTIKLENE I GRUPPEN

 

H 21 EØS-avtalen og TV-debattene i valgkampen høsten 2001

Filen inneholder først og fremst argumenter for og mot at oppsigelse av EØS-avtalen bør drøftes i TV-debattene i valgkampen høsten 20001.

 

H 32 Mer om hvorfor EØS-avtalen bør bli et tema i valgkampen

I "H 21 EØS-avtalen og TV-debattene i valgkampen høsten 2001" pekte jeg på noen argumenter for og mot at en i høstens valgkamp skal drøfte om myndighetene bør utrede konsekvensene av å si opp EØS-avtalen. I denne artikkelen sier jeg litt mer om dette, og om hva de som ønsker en slik utredning kan gjøre.

 

H 37 Den gradvise innlemmelsen av Norge i EU bør bli tema i valgkampen

Det forgår for tiden noe som er blitt kalt "en gradvis norsk innlemmelse i EU". Den består dels i at Norge må godta stadig flere direktiver laget av EU-kommisjonen, og dels i at frihandel og fri flyt av kapital fører til at den økonomiske virksomheten i Norge og EU blir knyttet stadig sterkere sammen.

Den gradvise innlemmelsen bør bli et tema i valgkampen.


 

Her følger 3 filer som omhandler virkninger av økt toll på fisk.

De er:

H24 Hvor viktig er EØS-avtalens reduksjon av tollen på fisk?

I denne filen gjør Carl-Erik Sculz og jeg rede for en beregning som belyser EØS-avtalens reduksjon av tollen på fisk.

 

H25 Mer om hvordan vi har beregnet tapet.

I denne filen gir Sculz flere opplysninger om de metodene som er brukt i den beregningen det er gjort rede for i H24.

 

H26 Økt toll på salg av fisk til Øst-Europa?

Temaet for denne filen er hva det vil bety for vår eksport av fisk og fiskeprodukter om de østeuropeiske søkerlandene blir medlemmer av EU.


Jeg sendte i valgkampen 2001 brev til partiene med et begrunnet forslag om at de skal foreslå at vi får en offentlig utredning om fordelene og ulempene ved å si opp EØS-avtalen. Brevene til RV gjengis i disse filene. Tilsvarende brev ble sendt til alle partier som er representert på Stortinget + Miljøpartiet De Grønne.

H 52 Oversikt over korrespondansen med partiene om EØS-avtalen

H 53 Korrespondanse med Arbeiderpartiet om utredning av EØS-oppsigelse

H 54 Korrespondanse mrf Høyre om utredning av EØS-oppsigelse

H 55 Korrespondanse med Kristelig Folkeparti om utredning av EØS-oppsigelse

H 56 Korrespondanse med Venstre om utredning av EØS-oppsigelse

H 57 Korrespondanse med Miljøpartiet De Grønne om utredning av EØS-oppsigelse

H 58 Korrespondanse med RV med om utredning av EØS-oppsigelse

H 59 Korrespondanse med Senterpartiet om utredning av EØS-oppsigelse

H 60 Korrespondanse SV med om utredning av EØS-oppsigelse

Filene H 52 - H 60 utgjør en gruppe.

Jeg sendte åpene brev til partiene der jeg spurte om de ville foreslå eller i hvert fall støtte andres forslag om å få utredet virkningene av å si opp EØS-avtalen. (H 53 inneholder et eksempel på disse brevene)

Brevene førte til en brevveksling. En oversikt over den finner du H 52. Brevvekslingen finner du i H 53 - H 60.