Meny:
Startsiden
   

GRUPPE 2 MARKEDSLIBERALISME, VELFERD OG VALGLØFTER

 

INNLEDNING

 

Gruppen inneholder omlag halvparten av de filene som ble publisert på nettsiden under valgkampen høsten 2001. Jeg hevder bl.a. følgende:

Både Arbeiderpartiet og Høyre ønsker at vi i årene framover skal ha minst like store doser av frihandel og fri flyt av kapital som nå. Hvis deres politikk skal "henge sammen" kan de ikke både gå inn for dette og for at velferdsstaten skal bevares i sitt nåværende omfang. Men de går inn for begge delene. Følgelig kan verken Arbeiderpartiet eller Høyre innfri valgløftene sine.

I Gruppe 2 finns begrunnelsen for denne påstanden, referat av intervjuer og innlegg der bl.a. Jens Stoltenberg og Jan Petersen avviser påstanden, og mine kommentarer til disse intervjuene og innleggene.

Påstanden om at verken Arbeiderpartiet eller Høyre vil kunne innfri sine valgløfter, kan oppfattes som en illustrasjon til at frihandel og fri kapitalflyt innskrenker spillerommet for norsk politikk. Gruppe 2 kan derfor oppfattes som en utdyping av temaet i Gruppe 1.

 

OVERSIKT OVER ARTIKLENE I GRUPPEN

 

H 83 Kler av Ap. og Høyres valgløfter, av Alf Ole Ask

Denne artikkelen stod i Aftenposten 2. August 20001. Den gir en god og meget velskrevet presentasjon av noe av det jeg står for. Artikkelen er også av interesse fordi den var utgangspunktet for de debattene som er referert i denne gruppen.

 

H 74 Oversikt over kritikken av Arbeiderpartiets og Høyres valgløfter

 

FIRE FILER SOM UTGJØR EN ENHET

Filene H 33, H 34, H 35 og H 36 utgjør en enhet som bør leses i den rekkefølgen de er nummerert. De er for øvrig en meget lett modifisert versjon av filer som ble publisert på Aftenpostens nettside 2. august 2001.

H 33 Velferd, skatter og bruk av oljepenger

Hvis den norske velferdsstaten skal beholdes i minst samme omfang som nå, må de offentlige utgiftene øke kraftig. På kort sikt skyldes det at kommunene må tilføres betydelig mer penger; dels for å få nok til løpende driftsutgifter, dels for å kunne ta et skippertak for å rette opp forsømmelser de siste årene. På lengre sikt er hovedårsaken at befolkningen blir eldre, noe som øker utgiftene til pleie og omsorg.

Bl.a. Arbeiderpartiet og Høyre mener at vi i framtiden bør ha minst like store doser av frihandel og fri flyt av kapitel som nå. Under slike forhold kan ikke det offentlige klare å finansiere en kraftig økning i de offentlige utgiftene. De kan nemlig ikke gjøre det ved å la skatter og avgifter bli betydelig høyere hos oss enn i andre land, for det vil føre til kapitalflukt. De kan heller ikke gjøre det ved å bruke mye mer oljepenger enn nå, for det ville føre til en innenlandsk prisstigning som ville ødelegge vår konkurranseevne.

H 34 Arbeiderpartiets program

På grunnlag av det som er skrevet i filen H 33, konkluderer jeg med at det ikke vil være mulig for Arbeiderpartiet å oppfylle sine valgløfter om å bevare og videreutvikle velferdsstaten.

H 35 Høyres program

På grunnlag av det som er skrevet i filen H 33, konkluderer jeg med at det ikke vil være mulig for Høyre å oppfylle sine valgløfter om å redusere skattene og videreutvikle velferdsstaten.

H 36 Politisk slitasje

Folk mister tillit til de politiske partiene når de i sine valgprogrammer kommer med løfter de ikke kan innfri. I denne filen argumenterer jeg for at vi bl. a. derfor må innrette oss slik at spillerommet for politikken blir større. Det kan bare skje ved å endre organiseringen av vår utenriksøkonomi.


H 43 Innledning til drøftingene av effektiviseringsmulighetene

H 44 Eldreomsorg på anbud

H 45 45 milliarder - Fakta eller synsing?

H 46 Det er forskjell på industri og omsorg

Det kom en rekke innvendinger mot min konklusjon om at verken Ap eller Høyre kan innfri sine valgløfter. Med ett unntak spriker innvendingene sterkt. Unntaket gjelder effektivisereingsmuligheter. Bl.a. med henvisning til rapporter som nylig er kommet fra ECON og Statskonsult, hevder flere at jeg undervurderer mulighetene for effektivisering av offentlig sektor.

I disse fire filene drøfter jeg rapportene fra ECON og Statskonsult for å undersøke om disse rapportene viser at grunnlaget for mine konklusjoner svikter. Jeg sier dessuten litt om hva vi kan slutte av Holdenutvalgets utredning og av en rapport som nylig er kommet fra De Facto.

Disse filene er også publisert i Nationens nettavis for 17. august i år

H 42 Åpent brev til statsråd Jørgen Kosmo

I et intervju i Nationen for 4. August hevdet Kosmo at Arbeiderpartiet hadde regnet godt nok når det gjaldt mulighetene for å effektivisere offentlig sektor. Han sa også at det kan settes flere spørsmålstegn ved mitt regnestykke.

I dette brevet ber jeg han utdype disse uttalelsene. Brevet er også offentligjort i Nationen 17. august.

På tross av at jeg har purret, har jeg ikke fått noe svar på dette brevet

H 72 Nytt åpent brev til Statsråd Jørgen Kosmo.

Her gjentar jeg min spørsmål som jeg stilte ham i H 42. I tillegg spør jeg ham om når jeg vil få svar.


H 39 Stoltenberg: Valgflesket ikke for dyrt

H 40 Holtes kritikk treffer ikke

H 41 Per Kleppe om Holtes utspill

Et intervju med meg i Aftenposten 2. august førte til en del innvendinger som ble publisert i samme avis. I de tre filene ovenfor gjengis innvendingene.

H 47 Innvendingene treffer ikke min kritikk

I denne filen svarer jeg på de innvendingene som er gjengitt i H 39, H 40 og H 41.

Filen er sendt direkte til Jens Stoltenberg, Jan Petersen, Kjell Roland, Steinar Strøm, Knut Anton Mork og Per Kleppe. I oversendelsesbrevene skriver jeg at jeg meget gjerne offentliggjør på min nettside kommentarer de måtte ha til det jeg skriver i H 47.

NB! Jeg vil be leserne om å bidra til å gjøre innholdet i H 47 mest mulig kjent, og at de gjør det så raskt som mulig. Dette gjelder spesielt for det jeg skriver om de tre temaene som er nevnt i kapittel 8 i filen.


H 61 Korrespondanse med Arbeiderpartiet om min kritikk av partiets valgløfter

H 62 Åpent brev til statsminister Jens Stoltenberg fra Fritz C. Holte

H 63 Korrespondanse med Høyre om min kritikk av partiets valgløfter

H 64 Er jeg SV-politiker ?

Jeg sendte brev til Arbeiderpartiet og Høyre der jeg la ved filen H 47 Innvendingene mot min kritikk holder ikke . Dette førte til en brevveksling som du finner i filene H 61 og H 63. Spørsmål som er nært knyttes til denne brevvekslingen, drøftes i H 62 og H 64.


H 66 Velferdsstaten vil overleve, av Per Kleppe

H 67 Svar til Per Kleppe

I H 66 angriper Kleppe meg for min påstand om at Arbeiderpartiet ikke kan klare å forhindre kutt i velferdsstaten hvis vi skal ha minst like mye frihandel og fri flyt av kapital som nå. I H 67 svarer jeg på angrepet.

H 75 De langsiktige problemene for velferdsstaten av Per Kleppe

H 76 Eldrebølgen og Aps program av Fritz C. Holte

H 77 En aktiv eldrepolitikk av Per Kleppe

H 78 Ikke bortkastet debatt av Fritz C. Holte

Disse fire filene er innlegg i en debatt mellom Per Kleppe og meg. De to første innleggene i debatten finner du i H 66 og H 67.


H 68 Åpent brev til Jens Stolteberg

H 69 Åpent brev til Økonomiavdelingen, Finansdepartementet

H 70 Svar fra Finansdepartementet

H 71 Nytt åpent brev til Økonomiavdelingen, Finansdepartementet

I H 68 kritiserer jeg Stoltenberg for hans bruk av det såkalte Fornyelesalternativet for å begrunne at Arbeiderpartiet kan innfri sine valgløfter. H 69, H 70 og H 71 er en brevveksling med Finansdepartementet som er knyttet til H 68. Jeg vil anbefale alle å lese H 68. De tre øvrige filene passer kanskje best for dem som er spesielt interessert i økonomi.


H 73 Spredte tanker etter partilederdebatten og valgkampen

I denne filen drøfter jeg bl.a. moe av det som ble sagt i partilederdebatten om skolene og skattene.