Meny:
Startsiden
   

GRUPPE 5: DEBATTER

 

INNLEDNING

 

I denne gruppen gjengir jeg andres bidrag til systemdebatten, mine kommentarer til de bidragene og eventuelle svar på mine kommentarer.

2005
Kommentarer til Reinerts bok ”Global økonomi”
2004
Devaluering til himmels? Debatt i Klassekampen ved årskiftet 2004/2005
Markedsliberalisme og kampen mot fattigdommen
Hva er full sysselsetting?
Bondevik og arbeidsløsheten
Kleppes veier til full sysselsetting
Globaliseringsmeldingen (Spørsmål til Jan Petersen)
Hvor går Civita?
2003
Filer skrevet til valgkampen 2003 finnes i et eget avsnitt
Kommentar til revidert nasjonalbudsjett for 2003
Kommentar til Thomas Hylland Eriksens begrunnelse for EU-Medlemskap.
Tyskland tvinges med i kappløpet mot bunnen. Debatt med Egil Bakke i Aftenposten

Eldre debattartikler finnes i en egen oversikt.

OVERSIKT OVER ARTIKLENE I GRUPPEN

 

H 160 Kommentarer til Erik Reinerts bok ”Global økonomi”

Erik Reinerts bok "Global økonomi" er blitt omtalt i mange aviser og har solgt meget godt. Det er forståelig. Boka inneholder nemlig en hel del relevant stoff om den økonomiske utviklingen i u-land og industriland, og mye av det stoffet er sikkert nytt for de aller fleste nordmenn. Jeg er en av dem som har hatt sort utbytte av Reinert bok. Men i denne kommentaren skal jeg peke på en del spørsmål Reinert enten ikke besvarer eller gir svar jeg er uenig i.

 

Debatt med Eivind Johansen i Klassekampen ved årskiftet 2004/2005

H 154 Devaluering til himmels?

Kronikk i Klassekampen for 21. desember 2004. Den er skrevet av Eivind Johansen, som er hovedfagsstudent i økonomisk historie ved NTNU. Han kritiserer mine ideer om Det alternative økonomiske systemet. Denne filen danner sammen med der tre neste filene en gruppe der filene er nært knyttet til hverandre.

H 155 Angrep full av huller

Artikkel i Klassekampen for 6. januar 2005. Den er skrevet av meg, og er en reaksjon på Eivind Johansens kritikk. Artikkelen gir blant annet svar på en del spørsmål om Det alternative systemet og om den politikken som kan føres innenfor dette systemet.

H 156 Økonomisk alkymi

Kronikk i Klassekampen for 12. januar 2005. som er skrevet av Eivind Johansen, er et nytt angrep på mine ideer om Det alternative systemet.

H 157 Økonomisk alkymi?

Kronikk i Klassekampen for 19. januar 2005 er skrevet av meg. Den er en reaksjon på Johansens kronikk 12. januar. I likhet med H 155 gir denne filen svar på en del spørsmål om Det alternative systemet og om den politikken som kan føres innenfor dette systemet..


H 152 Sammenhengen mellom markedsliberalisme og kampen mot fattigdommen

I denne filen argumenterer jeg for at regjeringens mål om mer markedsliberalisme ikke er forenlig med dens mål å bli kvitt den fattigdommen vi har nå både i Norge og i u-landene.

H 135 Full sysselsetting?

Flere politikere, blant annet fra Arbeiderpartiet, hevder at full sysselsetting er et mål for deres partis politikk. I denne filen ber jeg dem presisere hva de mener med full sysselsetting og å gjøre rede for hvilken strategi de vil bruke for å oppnå full sysselsetting. Jeg argumenterer også for at med det nåværende økonomiske systemet er det umulig å oppnå noe som med rimelighet kan kalles full sysselsetting.

Filen ble publisert i Klassekampen 3. mars i 2004.

H 136 Bondevik og arbeidsløsheten

Kjell Magne Bondevik har flere ganger sagt at lav arbeidsløshet er et hovedmål for regjeringen, og at den er på rett vei for å nå dette målet.

I denne filen spør jeg Bondevik hva han mener med lav arbeidsløshet. Jeg argumenter også for at så lenge vi har det nåværende økonomiske systemet er det umulig å oppnå noe som med rimelighet kan kalles lav arbeidsløshet, og jeg spør Bondevik om han er uenig i argumentasjonen.

Filen var kronikk i Dagsavisen 11. mars i 2004.

H 147 Til Bondevik om arbeidsløsheten

Denne filen er et ledd i en debatt med Kjell Magne Bondevik om Regjeringens mål og virkemidler i kampen mot arbeidsløshet. Tidligere fil i som er et ledd i denne debatten er H 136.

H141 Per Kleppe: Veier til full sysselsetting

H 142 F. C. Holte: Kleppes veier til full sysselsetting

Filene H 141 og H 142 bør leses i sammenheng. Som innledning til lesningen av dem kan det være nyttig å lesse fil H 133 . De tre filene er deler av en debatt mellom Per Kleppe og meg i Klassekampen.

I H 142 opplyser jeg om at jeg i et brev til Per Kleppe vil gjøre han kjent med flere kommentarer til hans kronikk, og at det brevet også vil bli publisert på nettsiden min. Brevet er ikke skrevet enda.

Fil H 141 ble publisert i Klassekampen 2. april, og fil H 142 vil bli publisert i Klassekampen om få dager. (pr. 25.4.04)

H 144 Brev til Per Kleppe

H 145 Er ”Industrisamfunnet” et nyttig begrep?

H 146 Debatt med Per Kleppe: Samlet etterspørsel etter produkter

H 148 Kleppe som finansminister og utvalgsleder

Filene H 144, H 145, H 146 og H 148 er ledd i en debatt med Per Kleppe. Som innledning til lesingen av disse filene kan det være nyttig å lese Filene H 135 og H 141.


H 137 Globaliseringsmeldingen

I denne filen drøfter jeg: Kan globaliseringen reverseres hvis vi ønsker dets? Vil det være svært kostbart for Norge å reversere globaliseringen? Vi det være mulig å få tilstrekkelig politisk støtte for en reversering av globaliseringen?

Jan Pettersen er en av dem som uten begrunnelse har hevdet at en eventuell reversering av globaliseringen vil være svært kostbar for Norge. I filen ber jeg Pettersen begrunne denne påstanden.

Filen ble publisert i Morgenbladet 19. mars i 2004. Noe av det som står der fins allerede i mitt hefte "Spørsmålene som ikke ble stilt." Men den inneholder også en del nytt stoff.

H 138 Feil fokus på globaliseringen

I denne filen bruker jeg en kronikk av Joseph Stiglitz som utgangspunkt for noen kommentarer til regjeringens globaliseringsmelding.

Filen ble publisert i Aftenposten 14. april.

H 139 Hvor går Civita?

I denne filen spør jeg Terje Svabø: Vil Civita nøye seg med å kritisere de argumentene mot markedsliberalisme som de fleste synes er dårlige? Eller vil Civita også delta i diskusjoner om argumenter om markedsliberalisme som mange mener er gode?

Filen ble publisert i Klassekampen 16. april.

H 140 Chaffey og myten om manglende styringsmuligheter

Paul Chaffey påstår følgende: Det er en myte at globaliseringen fører til at politikerne mister styringen og får mindre innflytelse over beslutninger som angår fordeling og velferd.- I denne filen kommenterer jeg påstanden.

Filen ble publisert i Aftenposten 21. april..

H 143 Mer om Chaffeys påstand om styringsmulighetene

Denne artikkelen vil bli publisert i Ny Tid 27.mai.

I løpet av valgkampen 2003 har jeg bl.a. hatt et innlegg i Nordlys og gitt intervjuer i Nationen og Klassekampen. Dessuten har jeg bl. a. skrevet dette:

H 123 Åpent brev om valgløftene til Bondevik, Petersen og Stoltenberg m. fl.

H 124 Et brev som er sendt til ca. 100 personer

H 125 Et brev som er sendt til de politiske redaktørene i en del aviser

H 126 Sak og vurdering - kommentarer til Victor D. Norman.

Dette er en kronikk som er sendt Dagens Næringsliv, men ikke tatt inn der.

H 127 Regjeringens politikk fører ikke til lavere arbeidsløshet


H 119 Revidert nasjonalbudsjett for 2003 - Et budsjett som sikrer og skaper arbeidsplasser?

I Revidert Nasjonalbudsjett 2003 (Stortingsmelding nr 2 2002/2003 ) la Regjeringen fram et forslag til justeringer av statsbudsjett for 2003. Finansminister Per Kristian Foss hevdet at det statsbudsjettet vi ville få hvis Regjeringens forslag ble vedtatt, ville være "et budsjett for sikring og skaping av arbeidsplasser".

I H 119 blir Regjeringens forslag referert og kommentert.

H 110 Thomas Hylland Eriksens begrunnelse for EU-Medlemskap

I denne artikkelen refererer Holte fra en tale den tyske forbundskansleren Schrøder har holdt. Han spør Hylland Eriksen om ikke det bildet av Tyskland som tegnes i talen, bør påvirke Hylland Eriksen standpunkt til EU.

Debatt med Egil Bakke i Aftenposten

H 113 Tyskland tvinges med i kappløpet mot bunnen

Holtes kronikk i Aftenposten for 4. Mai 03

H 114 Et alternativ til markedsliberalisme

Holtes debattinnlegg i Aftenposten for 11. Mai. Innlegget var en oppfølger av kronikken 4.mai . Det inneholder ikke noe nytt for dem som leser denne nettsiden regelmessig, og/eller har lest den nyeste boka til Holte. Det tas likevel med fordi det er en del av grunnlaget for Egil Bakkes debattinnlegg.

H 115 Markedsøkonomi eller planøkonomi?

Egil Bakkes debattinnlegg i Aftenposten for 19. Mai.

H 116 Det økonomiske systemet bør tilpasses over tid

Holte svar til Egil Bakke i Aftenposten

H 117 Egil Bakke: Er markedsøkonomiens og frihandelens tid forbi?

H 118 Fritz C. Holte: Er markedsøkonomiens og frihandelens tid forbi? Webmaster: John Vedde.   Har du innspill innholdet på denne siden, kontakt Fritz C. Holte.